Hulesjöns reningsverk

Flygbild över Hulesjöns reningsverk

Vid Hulesjöns avloppsreningsverk har Falköpingsborna fått sitt avloppsvatten renat sedan slutet av femtiotalet. År 2011 fick reningsverket ett nytt tillstånd, vilket ger möjlighet att rena avloppsvatten för upp till 50 000 personer.

Reningsverket byggdes 1956 och bestod då endast av ett mekaniskt reningssteg, ett sandfång och en sedimenteringsbassäng. Med denna kombination kunde man avskilja partiklar av olika slag samt fint uppslammat material.

Efter hand som kraven på rening har ökat så har ytterligare reningssteg tillkommit. Reningen sker nu i tre olika steg:

  1. Mekanisk rening där fasta partiklar avskiljs - som t.ex. papper, fekalier, sand.
  2. Därefter leds vattnet vidare till biologisk behandling. Här avskiljs organiskt material (BOD) och  kväve med hjälp av mikroorganismer.
  3. Kemisk rening där fosfor avskiljs med hjälp av fällningskemikalier.

Mängden avloppsvatten har ökat efter hand och i nuläget behandlas här även avloppsvatten från Gudhem, Torbjörntorp, Vartofta, Slutarp och Kinnarp. I medeltal behandlas ca 7 000 m³/dygnet. Vid detta flöde tar det drygt ett dygn för vattnet att passera reningsverket.
 

Utsläppsvillkor

Det samlade utsläppet från Hulesjöns reningsverk får som medelvärde per år inte överstiga:

  • 10 mg BOD7 per liter, eller
  • 0,25 mg totalfosfor per liter

Det finns även riktvärden för halterna av fosfor och kväve som anger nivåer där åtgärder måste vidtas för att sänka utsläppen:

  • Totalfosfor får vara högst 0,2 mg per liter/kvartal
  • Totalkväve får vara högst 15 mg per liter/kalenderår
  • Ammoniumkväve får vara högst 5 mg per liter som medelvärde under juni till oktober
     

Vattnets väg till renat

1. Inkommande avloppsvatten

Första steget i reningen av avloppsvatten sker i mekaniska steget. Här avskiljs fasta partiklar som spolas ned. Fasta partiklar kan vara allt ifrån toapapper, trosskydd, bindor m.m. Dessutom avskiljs sand via två sandfång för att sedan tvättas i en sandtvätt och transporteras till ett upplag.

2. Försedimentering

Vid försedimenteringen sjunker slam till botten för att sedan skrapas ihop till en slamgrop för vidare behandling.

3. Biologiska reningssteget

I de biologiska bassängerna renas vattnet med hjälp av mikroorganismer och bakterier i syresatta samt syrefria zoner. Här sker en kvävereducering med ca 70 procent.

4. SBR-anläggningen

SBR-anläggningen hjälper till att öka avskiljningen ytterligare av kväve och kvarvarande organiskt material, så som fosfor och partiklar. 

SBR står för Satsvis Biologisk Rening. På Hulesjöns reningsverk uppfördes en SBR-anläggning 2003. I första hand för avskiljning av kväve ur avloppsvatten. SBR:en avskiljer dessutom organiskt material (BOD), fosfor och partiklar.

5. Slutsedimentering

Här är slutfasen av reningsprocessen och en eventuell tillsats av kemikalier gör att det sista av fosforn avskiljs genom att sjunka till botten som slam. Slammet skrapas sedan samman med hjälp av en bottenskrapa för vidare behandling i reningsverket.

6. Färdigbehandlat vatten 

Det färdigbehandlade och nu rena vattnet avleds sedan till Lidan via Hulesjön och Bragnumsån.