Dagvatten och spillvatten

Bilden visar en hängränna och en vattenho

Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten är det vatten vi har använt när vi duschat, diskat, tvättat eller använt toaletten.

Dagvatten

Dagvatten leds bort i särskilda ledningar till närmaste vattendrag. Vid kraftiga regn kan ledningssystemet ibland bli överbelastat vilket kan orsaka översvämningar. För att undvika detta måste de flesta fastigheter som byggs idag ta hand om sitt regnvatten på egen hand via så kallade LOD-lösningar (lokalt omhändertagande av dagvatten).

Dagvatten innehåller också föroreningar och det är viktigt att till exempel inte tvätta bilen på gatan eftersom detta vatten släpps ut i naturen orenat.

En dagvattenstrategiPDF har antagits i Falköpings kommun år 2012. Den anger övergripande hur dagvatten ska hanteras i samhället.

Spillvatten

Spillvattnet kommer via ett särskilt ledningssystem till något av kommunens reningsverk om din fastighet är anslutet till kommunalt VA. I reningsverket genomgår vattnet en mycket effektiv reningsprocess innan det släpps ut till ett naturligt vattendrag.

Hus som inte är anslutna till kommunala reningsverk har enskilt avlopp. Har ni frågor rörande enskilt avlopp, kontakta Miljösamverkan Östra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som har ansvar för tillsynen. 

Separering av dag- och spillvatten

Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. Det är ibland hårt tryck på avloppsledningarna. VA-avdelningen vill undvika få in dagvatten i de ledningar som går till reningsverken. Det är inte nödvändigt och ökar bara risken för översvämningar.

Med separerade ledningarna är det endast spillvattnet som går till reningsverken. Detta avlastar både reningsverken och avloppssystemet och därmed minskar risken för översvämningar.

Du som fastighetsägare har ansvar för de ledningar som går från din fastighet ut till förbindelsepunkten. Den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Läs allt om separering av dag- och spillvattenPDF.

Du som vill dränera runt huset

VA-avdelningen ansvarar för alla kommunala ledningar, från förbindelsepunkt (oftast i direkt anslutning till fastighetsgräns) och genom hela nätet till utsläppspunkten. Du som fastighetsägare har ansvar för alla ledningar på sin tomt.

Om du vill dränera runt huset är det viktigt att få information om vart ska du koppla in din dränering på kommunens nät. VA-avdelningen anvisar dig till en servisledning med förbindelsepunkt.