Ledningsnät

Bilden visar vattenledningar i marken.

Falköpings ledningsnät är ett mycket stort och viktigt byggnadsverk som förvaltas av VA-avdelningen. Om man lägger ut hela huvudledningsnätet i en enda lång ledning, 75 mil, kommer man ända till Östersund från Falköping. Varje ansluten person har en vattenledningslängd på ca 10 meter.

Förnyar och underhåller

Falköpings kommun arbetar kontinuerligt med att förnya och underhålla det befintliga nätet. VA-nätet har idag uppskattningsvis en medelålder på 50 år. Varje år byts ca 100–500 meter ut mot nya ledningar.

En flerårsplan för renovering av ledningsnätet togs fram år 2009PDF. En beskrivning av förnyelsebehovet för dricksvattenledningar i hela kommunen har gjorts under 2012PDF. Avloppsledningar hörande till Hulesjöns reningsverk (Falköping, Kinnarp, Slutarp, Gudhem, Torbjörntorp), Stenstorp och Floby reningsverk har bedömts under 2012 i samband med besiktning.

Nybyggnation

VA-nätet byggs även ut när nya gator för industri- eller villaområden byggs. Det görs också utbyggnader av andra skäl. Nya ledningar som anläggs ska kunna hålla i 100 år.