Bidrag till föreningar som ansluter till kommunalt avlopp

Sjö

Detta är ett bidrag till föreningar på landsbygden som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppsystemet. Ett infrastrukturstöd för anslutning till det kommunala avloppssystemet. Föremål för detta bidrag är det ledningsnät som föreningen etablerar mellan kommunens anslutningspunkt och respektive fastigheters anslutningspunkter. 

Syftet med bidraget

  • Skapa bättre förutsättningar för landsbygdsboende och bidra till landsbygdsutveckling i kommunen
  • I ett långsiktigt perspektiv bidra till att minska hushållens negativa miljöpåverkan
  • Säkra drift och utveckling på kommunens avloppsreningsverk

Föreningen får bidrag i två delar:

  1. 5000 kronor per hushåll i föreningen som anslutit sig till föreningens avloppsledning (har förbindelsepunkt för avlopp till sin fastighet)
  2. 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner, endast till föreningens ledningsnät (från den kommunala anslutningspunkten till respektive fastigheters anslutningspunkter)

Villkor för bidraget

  • Bidrag ges till föreningar (inte till enskilda hushåll) som ansluter sig till kommunens avloppsystem
  • Vid ansökan ska föreningen undersöka om det är aktuellt att lägga ner annan infrastruktur som till exempel kanalisation för bredbandsfiber i samband med grävning för avloppsledningar
  • Bidraget lämnas efter att ledningsnätet är etablerat och erforderlig redovisning lämnats in (blankett för ansökan om utbetalning av bidrag)
  • Bidraget till varje enskild förening får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod per stödmottagare, detta för att inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Kommunal borgen

Falköpings kommun har lämnat borgen till flera föreningar som bygger ut bredband på landsbygden avseende byggnadskreditiv, det vill säga under byggtiden. På motsvarande sätt kan ett likande stöd till föreningar som bygger avloppsledningar på landsbygden bli aktuellt. Detta hanteras som ett enskilt ärende och ansöks hos ekonomikontoret på Falköpings kommun.

Ansökan

Föreningar ansöker genom att fylla i och skicka in blanketten för ansökan om bidrag. Efter att avloppsledningen är etablerad ansöker föreningen om utbetalning av bidrag.

Ansökan skickas till:
Falköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
521 81 Falköping