Mark till näringsverksamhet i Stenstorp

Områdena är lämpliga för tillverkningsindustri, lager och dylikt. Tomtstorleken kan anpassas efter behov. Sammanlagt finns cirka 108 000 m² inom gällande detaljplan. I norr finns ca 16 700 m² för industri och i söder (kallat Stenstorps industriområde) ca 92 100 m² till småindustri och handel med skrymmande varor samt bilservice.

Kartan visar Stenstorp med två områden med lediga industritomter.

Ca 39 000 m² av areal är direkt tillgänglig, d.v.s. det går omgående att ansluta till kommunal gata och kommunalt vatten och avlopp (norr 16 700 & söder 22 300).

Planer

För den norra delen gäller stadsplan för del av Stenstorps samhälla (norra samhällsdelen) som vann laga kraft 1963.

För södra delen av Stenstorp gäller detaljplan för Stenstorp 2:54, 38:1 m.fl. (Stenstorps industriområde) som vann laga kraft 1991.

Markpris

Priset för marken ligger på 10 kr/kvm.

Karta

Karta över industrimarken i norrPDF

Karta över industimarken i söder (Stenstorps industriområde)PDF

Räkneexempel

En tomt i StenstorpPDF