Köp av mark till näringsverksamhet

Vid köp av mark till näringsverksamhet från Falköpings kommun måste flera olika avgifter betalas. Nedan beskrivs dessa kortfattat och den normala gången vid ett markköp.

Reservation av mark

För att ni ska hinna utreda förutsättningarna för en nyetablering eller utökning kan Falköpings kommun reservera ett markområde som ni är intresserade av. I vissa fall kan det även vara aktuellt att teckna ett optionsavtal (en viljeförklaring mellan köpare och säljare om ett framtida köpeavtal). Innan vi genomför någon ny försäljning undersöker vi alltid vilka utökningsbehov som de angränsande näringsverksamheterna har. Det inledande arbetet i varje ärende görs alltid i samarbete med kommunens näringslivschef.

Köpeavtal

Köpet av marken (fastigheten) regleras i ett köpeavtal som upprättas mellan köparen och säljaren (Falköpings kommun). I avtalet regleras köpeskilling, ersättning för fastighetsbildning, tillträdesdag med mera. När det är fråga om en utökning tecknar vi ett avtal om fastighetsreglering som i princip har samma innehåll.

Köpeskilling

Köpeskillingen för varje tomt har bestämts av kommunfullmäktige. Tanken är att köpeskillingen skall täcka kostnaden för markinköp och kostnader för utbyggnad av allmän plats i form av gator, parker m.m. inom området där tomten ligger (s.k. gatukostnader). Köpeskillingen varierar mellan 10 kr/kvm för marken i orterna utanför Falköping och upp till 80 kr/kvm för så kallade A-lägen i centralorten. Detta ger ett pris på mellan 100 000 och 800 000 kr för ett 10 000 kvm stort markområde.

Fastighetsbildning

Kostnaden för att bilda fastigheten får ni som köpare betala till fastighetsbildningsmyndigheten (Lantmäteriet).

Lagfart

Lagfart kan sökas hos Lantmäteriet/Inskrivningsmyndigheten när köpeskilling och ersättning för fastighetsbildning har betalats. Den som köper en fastighet från Falköpings kommun får svara för lagfarts- och inteckningskostnader. Den så kallade "stämpelskatten" för lagfarten uppgår till 4,25 % av köpeskillingen eller taxeringsvärdet (högsta värdet). Till detta kommer en expeditionsavgift på 825 kr.

Kommunala avgifter

Ansökan om bygglov lämnas lämpligtvis in i samband med att köpeavtalet undertecknats. Vid bygglovsprövningen tas avgifter ut för: planläggning, bygglov med startbesked, nybyggnadskarta, utsättning. Avgifternas storlek bestäms av storleken på byggnationen. Avgifterna är bestämda av kommunfullmäktige och ändras i normalfallet vid årsskiftet.

Anläggningsavgift vatten och avlopp

Falköpings kommun ansvarar för anslutning av vatten och avlopp inom sitt verksamhetsområde. Avgiften är bestämda av kommunfullmäktige och ändras i normalfallet vid årsskiftet. Anläggningsavgiften för vatten och avlopp tas ut i samband med bygglovsprövningen.

Andra anslutningsavgifter

Utöver anläggningsavgiften för vatten och avlopp måste ni även räkna med kostnader för anslutning till elnät och nät för data- och telekommunikation.

Anslutning till elnätet beställer ni från den som är nätägare inom nätområdet där den köpta marken ligger. I Falköpings kommun finns det sju olika elnätbolag. Störst är Falbygdens Energi Nät AB som täcker uppskattningsvis 75 % av kommunens yta, bland annat i Falköping, Floby och Stenstorp. Vem som är nätägare i ditt nätområde framgår på natomrade.se.länk till annan webbplats

Anslutning till data- och telekommunikation beställer du själv hos de aktörer som finns på den lokala marknaden. I alla äldre industriområden är det i normalfallet möjligt att ansluta till Telias telenät. I flertalet av de nya områdena finns möjlighet att ansluta sig till ett fibernät (bredband). I dessa fall är det i regel inte aktuellt att ansluta sig till det fasta telenätet. Falköpings kommun jobbar aktivt för en utbyggnad av fibernät i hela kommunen.