Mark till flerbostadshus

Flerbostadshus i Falköping Fåraberget Sankt Olof 17 Diamanten 1 Prästgårdsgärde

Falköpings kommun samverkar gärna med ditt företag (en juridisk person) för att bygga fler bostäder. Det kan vara såväl en- som flerbostadstadshus. I båda fallen förutsätter vi att ditt företag har ekonomisk förmåga och kompetens att agera som exploatör/byggherre.

Vill ditt företag köpa och bebygga enstaka tomter för enbostadshus (villatomter) gäller i stort sett samma som för en fysisk person. Med enbostadshus avses särskilt byggnation av par-, kedje- och radhus men även friliggande hus.

I de fall då kommunen äger ett område eller en fastighet som redan har en detaljplan är vi beredda att ge en direktanvisning till det företag som visar intresse. Ett markanvisningsavtal träffas som reglerar parternas förhållande fram till ett verkligt köpeavtal upprättas (ett marköverföringsavtal). I det första avtalet klarläggs ert företags åtaganden.

I de fall då kommunen äger ett område eller en fastighet där en detaljplan är under framtagning eller som nyligen antagits är ambitionen att alltid genomföra en markanvisingstävling. Markanvisningsavtal tecknas med vinnaren. Avtalet reglerar parternas förhållande fram till ett verkligt köpeavtal upprättas (ett marköverföringsavtal). I det första avtalet klarläggs ert företags åtaganden.

I de fall då ditt företag äger eller samverkar med en fastighetsägare vars område skall utvecklas vill Falköpings kommun komma överens med er om hur detta arbete skall gå till. Det första steget kan vara att ett samverkansavtal träffas. Därefter följer ett plankostnadsavtal som reglerar hur planarbetet (detaljplanen) skall bedrivas. Innan planen antas träffas ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet av planen.

Rör det sig om exploatering av enbostadshus är synsättet detsamma vad gäller rad-, par- och kedjehus. Friliggande villor kan också förekomma men i så fall oftast i kombination med flerbostadshus eller enbostadshus i form av rad-, par- och kedjehus.

Vad kostar det?

Exploatören får betala köpeskilling, fastighetsbildning, lagfart, kommunala avgifter för bygglov etc, anläggningsavgift för vatten och avlopp samt andra anslutningsavgifter (el, tele etc.) som förekommer. Utgångspunkten för köpeskillingens bestämmande är en fastighetsvärdering.