Köp av villatomt

Vid köp av mark till enbostadshus – småhustomt/villatomt – från Falköpings kommun sker processen i olika steg, här beskrivs kortfattat den normala gången vid ett köp.

Tomtkö

För att få köpa en villatomt från Falköpings kommun måste du stå i kommunens tomtkö. För detta betalar du en engångsavgift på 2 500 kr, som betalas till plusgirokonto 32138-0, i samband med att ansökan skickas in. Först när betalningen registrats på kommunens konto ställs du i tomtkön.

Regler för tomtköPDF

Placering i tomtköPDF

Observera att tomtkön är till för privatpersoner (fysisk person). För företag (juridisk person) är avgifterna i stort sett samma, men försäljningen är lite annorlunda. Läs även om Mark till flerbostadshus.

Lediga villatomter

Reservation av tomt

När du har anmält dig till och betalt avgiften för tomtkön kan du reservera en tomt under sex månaders tid. I samband med detta får du en preliminär kalkyl för samtliga kommunala avgifter som hänger samman med köpet av villatomten. Under dessa sex månader måste du se till att      

  • beställa nybyggnadskarta
  • ansöka om bygglov
  • få bygglovet beviljat.

När du har blivit beviljad bygglov ska du anmäla att du vill köpa tomten. Anmälan görs till mark- och exploateringsenheten på stadsbyggnadavdelningen. Reservationen kan förlängas i tre månader om särskilda skäl finns, men då vill vi ha en handpenning på köpeskillingen.

Köpeavtal

Köpet av tomten (fastigheten) regleras i ett köpeavtal som upprättas mellan köparen och säljaren (Falköpings kommun). I avtalet regleras köpeskilling, ersättning för fastighetsbildning, tillträdesdag med mera. Avtalet tecknas när bygglov har beviljats.

Köpeskilling

Köpeskillingen för varje tomt har bestämts av kommunfullmäktige. Principen är att köpeskillingen ska täcka kostnaden för markinköp och kostnader för utbyggnad av allmän plats i form av gator, parker med mera inom området där tomten ligger (så kallade gatukostnader).

Köpeskillingen varierar mellan 15 kr/kvm för flertalet av de tomter som ligger i orterna utanför Falköping och 325 kr/kvm för tomter i centralorten. Detta ger ett pris på mellan 15 000-325 000 kr för en 1 000 kvm stor tomt.

Fastighetsbildning

I normalfallet köper du en färdig tomt (fastighet) från Falköpings kommun. Kostnaden för att bilda fastigheten får du som köpare betala till kommunen. Genomsnittskostnaden ligger på cirka 8 500 kr/tomt.

Lagfart

Lagfart söker du hos Lantmäteriet/Inskrivningsmyndigheten när köpeskilling och ersättning för fastighetsbildning betalts. I regel får du hjälp med detta från den bank där du lånar pengar till husbygget. Du som köpare får svara för lagfarts- och inteckningskostnader.

Den så kallade "stämpelskatten" för lagfarten uppgår till 1,5 procent av köpeskillingen eller taxeringsvärdet (högsta värdet). Till detta kommer en expeditionsavgift på 825 kr. Mer om lagfart finns att läsa på Lantmäteriets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunala avgifter

Innan du söker bygglov måste en nybyggnadskarta tas fram. Beställning av nybyggnadskarta gör du lämpligtvis i samband med att reservationen görs. När du fått en nybyggnadskarta är det dags att ansöka om bygglov. Vid bygglovsprövningen tas avgifter ut för: planläggning, bygglov med startbesked, nybyggnadskarta och utsättning.

Avgifternas storlek bestäms av storleken på byggnationen. Avgifterna är bestämda av kommunfullmäktige och förändringar träder i normalfallet i kraft vid årsskiftet. För en normal villa med garage på mellan 200-299 kvadratmeter bruttoarea ligger den sammanlagda avgiften på cirka 70 000 kr.

Anläggningsavgift vatten och avlopp

Falköpings kommun ansvarar för anslutning av vatten och avlopp inom sitt verksamhetsområde. Avgifterna är bestämda av kommunfullmäktige och förändringar träder i normalfallet i kraft vid årsskiftet. I normalfallet tas den så kallade anläggningsavgiften för vatten och avlopp ut i samband med bygglovsprövningen.

För en 1 000 kvm stor villatomt blir avgiften ca 110 000 kr.

Andra anslutningsavgifter

Utöver anläggningsavgiften för vatten och avlopp måste du även räkna med kostnader för anslutning till elnät och nät för data- och telekommunikation.

Anslutning till elnätet beställer du från den som är nätägare inom nätområdet där din villatomt ligger. I Falköpings kommun finns det sju olika elnätbolag. Störst är Falbygdens Energi Nät AB som täcker uppskattningsvis 75 procent av kommunens yta. Av de elva orter som kommunen har villatomter till försäljning är det bara Broddetorp som har ett annat elnätbolag. Vem som är nätägare i ditt nätområde kan man se på natomrade.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Avgiften för en normal nätanslutning ligger strax över 27 000 kr.

Anslutning till data- och telekommunikation beställer du själv hos de aktörer som finns på den lokala marknaden. I alla äldre bostadsområden är det i normalfallet möjligt att ansluta till Telias telenät (lägsta avgift 7 500 kr). I flertalet av de nya områdena i Falköping finns möjlighet att ansluta sig till ett fibernät (bredband, kostnad cirka 20 000 kr). I dessa fall är det i regel inte aktuellt att ansluta sig till det fasta telenätet. Falköpings kommun jobbar aktivt för en utbyggnad av fibernät i hela kommunen.