Mark till annat

Här får du en kort beskrivning av hur Falköpings kommun hanterar den mark som inte skall användas till bostäder och näringsverksamhet. En del används till allmänna ändamål så som gator, parker, skolor etc. Resterande delar är bevarandeområden och markreserv för framtida planläggning.

Ytor som är avsatt i detaljplan för det allmänna i form av allmän plats upplåtes endast för kortare tid. De ytor som ligger inom kvartersmark och är till för det allmänna (förvaltningsbyggnader, skolor etc) hanteras på samma sätt som all annan kvartersmark. Behövs inte denna typ av mark säljs den eller utvecklas genom planläggning till något nytt ändamål. I avvaktan på planläggning förekommer det att marken upplåts till någon fysisk eller juridisk person (privatperson eller förening/företag).

Är det mark som utgör någon form av bevarandeområde (t.ex. frilufts- och rekreationsområde, naturreservat) kan upplåtelse endast aktualiseras om syftet med området inte påverkas negativt.

Den mark som utgör kommunens markreserv är däremot enklare att upplåta. De upplåtelser som medges är i regel ettåriga för att framtida förändringar av markanvändningen inte skall försvåras.

Läs mer om: