Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och anger en struktur för framtida bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogram Fåraberget (Tåstorp 7:7)

Kommunfullmäktige har den 24 november 2014 antagit ett planprogram för Fåraberget, Tåstorp 7:7. Det aktuella planområdet utgör västra delen av fastigheten Tåstorp 7:7 som är belägen i norra Falköping. Området omfattar en yta på ca 43 hektar kuperad natur- och  jordbruksmark. Planområdet avgränsas i norr av Norra Tvärvägen (del av riksväg 184), i öst av Sikagårdens industriområde, i syd av befintlig bostadsbebyggelse och i väst av Dotorp 6:28 samt Brogärdets industriområde. Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för bebyggelse och framtida exploatering av området kring Fåraberget. I planeringen av området ska hållbarhetsaspekterna integreras.

Handlingar

PlanprogramPDF
SamrådredogörelsePDF

Geoteknisk utredningPDF
BullerutredningPDF
Arkeologisk undersökningPDF
Markteknisk undersökningsrapportPDF