Planbesked

Den som vill genomföra en åtgärd som kräver ny eller ändrad detaljplan ska ansöka om planbesked hos byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden tar då ställning till om förslaget är lämpligt. I beslutet tar nämnden hänsyn till tidigare ställningstaganden, till exempel vad som står i Översiktsplanen. Även rådande behov påverkar nämndens beslut.

Kommunen ska inom 4 månader, efter att en fullständig ansökan inkommit, meddela om planbeskedet är positivt eller negativt samt ge en tidsangivelse för när planen beräknas kunna antas. Nämndens beslut är inte bindande eller möjligt att överklaga. Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Om beskedet är positivt får stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva ärendet i en detaljplaneprocess.

Ansökan görs via kommunens e-tjänster.

Kostnader för planbesked

Kostnaden för planbesked är 200 milliprisbasbelopp (mPBB). Kostnaden är fastställd av kommunfullmäktige.

Mer information

Ju fler bilagor som bifogas ansökan, och ju tydligare beskrivning som ges, desto fortare ges ett slutligt besked.

Det bör också nämnas att det tar olika lång tid att ta fram en detaljplan beroende på ärendets komplexitet. Kontakta gärna stadsbyggnadsavdelningens planenhet innan ansökan skickas in, för att diskutera ärendet och eventuell tidsåtgång.