Yllestad 1:21 (Kättilstorp)

Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Gyllensvaans i Kättilstorp. Vid sammanträdet i maj 2015 beslutade byggnadsnämnden att anta förslaget till ny detaljplan. Detaljplanen blev överklagad, men har nu vunnit laga kraft.

Planförslagets syfte är att möjligöra för utbyggnad av Gyllensvaans. Förslaget innebär att bostadstomterna mellan fabriken och järnvägen övergår till industrimark, samt att resterande delar av fastigheten Yllestad 1:21 planläggs för industriändamål så att en framtida utveckling möjliggörs.

Planförslaget har varit ute för granskning under tiden 2015-01-19 till 2015-02-13. Det formella samrådet har ägt rum under tiden 2014-08-22 till 2014-09-15. Ett samrådsmöte genomfördes 28
augusti på fabriken. De som har framfört skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts under samrådet eller granskningstiden har underrättas.