Urd 1 (Förskolan Urd)

Stadsbyggnadsavdelningen har arbetat med ny detaljplan för Urd 1 (Förskolan Urd), Falköping. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 20 juni 2017.

Urd

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra så att fastigheten kan byggas om med en ny förskola. Det formella samrådet ägde rum under tiden 1–23 mars 2017. Ett samrådsmöte hölls den 13 mars i stadshuset. Granskning ägde rum under tiden 20 april – 5 maj 2017.

De sakägare som har framfört sina synpunkter skriftligen under samråd eller granskning har rätt att överklaga beslutet om planens antagande.