Upphävande av del av detaljplan Friggeråker 25:8 (Marjarp)

Friggeråker 25:8

Upphävandet innebär att det område som är utpekat i plankartan inte längre omfattas av detaljplanen Friggeråker 25:8. Planhandlingarna för detaljplanen Friggeråker 25:8 kvarstår dock i övriga delar. Upphävande vann laga kraft den 21 september 2017.

Syftet med att upphäva en del av den gällande detaljplanen var att möjliggöra för Trafikverket att bredda sin fastighet Ranten 1:1 så att de kan anlägga ett förbigångsspår. Förslaget var ute på samråd mellan den 21 april och 12 maj 2017. Inga synpunkter kom in under samrådstiden. Dock har samtliga berörda inte aktivt godkänt förslaget, varför förslaget var ute på granskning under perioden 29 maj till 19 juni 2017.