Traversen 4

Kommunfullmäktige har den 20 mars 2018, § 33, beslutat om antagande av detaljplan del av Sikagården, Traversen 4, inom Falköpings tätort.

Syftet med detaljplanen är att ändra den planbestämmelse som reglerar bebyggelsens höjd, från fem meter byggnadshöjd till 15 meter nockhöjd. Ändringen gäller endast inom det område som omfattar fastigheten Traversen 4. Det formella samrådet ägde rum mellan 3 oktober och 24 oktober 2017. Granskningen ägde rum mellan 8 januari och 22 januari 2018. Planen vann laga kraft den 20 april 2018.