Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 1 (Demenscenter)

Tåstorp 7_7

Stadsbyggnadsavdelningen fick år 2014 i uppdrag att ta fram ett planprogram för att utreda förutsättningarna för exploatering av Fåraberget. Syftet med planen är att området ska bebyggas med olika typer av bostäder samt ett demenscenter.

Etapp 1 innehåller förslag till detaljplan för demenscentret. Planområdet är beläget i södra delen av Fåraberget, inom nordöstra delen av Falköpings tätort.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett demenscenter med flera avdelningar. Planen innebär också att området kan användas för andra typer av boende t.ex. äldreboende, boende för pensionärer eller boende med samhällsstöd etc. Det formella samrådet har ägt rum under tiden 4 – 26 april 2016. Granskning skedde under tiden 18 augusti – 9 september 2016. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 18 oktober 2016 och vann laga kraft den 9 november 2016.