Kv. Megaliten m.fl. (tillägg).

Ett förslag till ändring av detaljplan har tagits fram för Kv. Megaliten m.fl. Planen är nu antagen och har vunnit laga kraft.

Syftet med ändringen (tillägget) var att tillåta en större byggnadsarea i de delar av planområdet som är avsedda för både handel och lager (med betckningen "HU"). Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2015 att sända ut detaljplanen på samråd. Syftet med samrådet var att ge sakägare och remissinstanser möjlighet till insyn och påverkan.