Kopparslagaren 14

Stadsbyggnadsavdelningen har arbetat med ny detaljplan för Kopparslagaren 14. Vid byggnadsnämndens sammanträde den 25 augusti beslutades om att anta förslaget.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för enbostadshus. Utöver detta syftar detaljplanen också till att ny bebyggelse utformas och placeras på ett sätt som anpassas till omgivningens skala och karaktär. Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 3 februari - 24 februarib 2015, och ett samrådsmöte genomfördes den 12 februari. Granskning har genomförts mellan 29 april - 20 maj 2015.