Gamla Stan 2:26 (Kv. Megaliten m.fl.)

Kommunfullmäktige har den 27 november 2017, § 137, beslutat om antagande av detaljplan för Gamla Stan 2:26 (Kvarteret Megaliten m.fl.), inom Falköpings tätort.

Syftet är att planlägga området för livsmedelsförsäljning, handel med skrymmande varor, samt restaurang och drivmedelsförsäljning. Det formella samrådet ägde rum under tiden 21 april–15 maj 2017. Ett samrådsmöte hölls den 4 maj i stadshuset. Granskning ägde rum under tiden 5– 21 september 2017.

De sakägare som har framfört sina synpunkter skriftligen under samråd eller granskning har rätt att överklaga beslutet om planens antagande.