Friggeråker 25:8 m.fl. (Marjarp etapp 2)

Stadsbyggnadsavdelningen planerar för utbyggnaden av etapp två på Marjarpsområdet. Byggnadsnämnden beslutade den 17 november 2015 att sända ut detaljplanen på granskning från den 18 november till den 11 december 2015. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 9 februari 2016.

Detaljplanens syfte är att reglera markanvändningen och möjliggöra för att logistikanknutna verksamheter kan etableras. Detaljplanen omfattar den östra delen (etapp 2) av ett större område som redovisas i det antagna planprogrammet Planprogram för verksamhetsområden Marjarp Logistic Center Skaraborg. För den västra delen (etapp 1) antogs en detaljplan
2011-03-28, och idag är flera verksamheter redan etablerade där.

Kommunen har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt för att skapa ett "Logistic Center" som skulle kunna betjäna och stärka inte bara företagsamheten inom den egna kommunen, utan även för ett betydligt större område i länet. Höga krav på snabba och effektiva transporter samt behovet av större miljöhänsyn är några av de grundläggande idéerna för Skaraborg Logistic Center och kombiterminalen i Falköping.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 2 mars till 3 april 2015.
Syftet med samrådet var att ge sakägare och remissinstanser möjlighet till insyn och påverkan tidigt i processen. Under samrådstiden visades planförslaget på S:t Sigfridsgatan 11.