Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser finns bland annat där man vill säkerställa att bebyggelsen samspelar med omgivningen. Syftet kan exempelvis vara att värna om upplevelsen av kulturmiljön och landskapet i ett område.

I Falköpings kommun finns områdesbestämelser runt kyrkorna på landsbygden. För varje område finns ett särskilt dokument, där områdets omfattning samt bestämmelserna framgår. Bor du inom ett område som regleras med områdesbestämmelser är det viktigt att du kollar upp vad som gäller innan du vidtar några åtgärder på din fastighet.