Detaljplanering

Med detaljplaner regleras markanvändningen i städer och tätorter runtom i landet. Varje kommun ansvarar för att ta fram samtliga detaljplaner inom kommunens gränser, då vi i Sverige har vad som kallas ett kommunalt planmonopol.

Detaljplaner i Falköpings kommun

I Falköpings kommun finns detaljplaner för Falköpings stad, Stenstorp, Valtorp, Borgunda, Åsarp, Kättilstorp, Gudhem, Odensberg, Kinnarp, Slutarp, Broddetorp, Vartofta, Floby och Torbjörntorp.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen kan t.ex. reglera vart på en fastighet byggnation får ske, vilka ändamål byggnaderna får användas till och hur stora byggnaderna får vara. Är du fastighetsägare är det inte så att du är fri att använda marken och byggnaderna som du vill inom din fastighet. Ligger fastigheten inom en tätort är det hög sannolikhet att den omfattas av en detaljplan, vilken då styr användningen oavsett fastighetsägare.

Syftet med detaljplanering är att kommunen ska göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas och samspela med sin omgivning, med målet att få en god bebyggelseutveckling. Detaljplanen utgör ett viktigt underlag vid bygglovshandläggning, då den reglerar mark- och vattenanvändningen inom det aktuella området.

En detaljplan kan initieras på olika sätt. Ofta ansöker fastighetsägare och exploatörer om att detaljplaner ska upprättas genom att ansöka om planbesked. I andra fall kan en detaljplan initieras från politiskt håll.