Mätning, kartprodukter och lantmäteri

Mät- och kartenheten på stadsbyggnadsavdelningen arbetar med mätningsuppdrag och kartor i kommunen.

  • Enheten ansvarar för adress- och lägenhetsregistret samt att kommunens kartverk hålls uppdaterat inom tätorterna, även kallat ajourhållning av primärkartan. Primärkartan innehåller bland annat fastighetsgränser, bestämmelsegränser från detaljplaner, vägar, byggnader med mera.
  • Vi ajourhåller kartan dels genom att flygfotografera men ibland kommer vi ut och mäter in detaljer på plats.
  • Med primärkartan som grund gör vi adresskartor i skala 1:5000, tätortskartor i skala 1:10000 samt specialkartor till bland annat broschyrer och informationstavlor. Mot betalning enligt gällande taxa kan vi hjälpa till med utskrivna kartor.
  • Ska du bygga nytt i någon tätort hjälper vi till med nybyggnadskarta och husutstakning.
  • Letar du efter gränserna på din fastighet i någon tätort kan vi bistå med tomtgränsvisning.

  Fastighetsbildning

  Falköpings kommun medverkar vid alla fastighetsbildningsärenden i Falköpings stad samt i övriga tätorter där kommunal mark är berörd. Dock har kommunen ingen egen lantmäterimyndighet. Om du har frågor om fastighetsbildning, kontakta Lantmäteriet.