Kontrollplan

En kontrollplan behövs för bygg-, mark- och rivningsåtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

Enligt plan- och bygglagen ska byggherren tillsammans med kontrollansvarig ta fram en kontrollplan med uppgifter om följande:

  • Vilken kontroll som ska göras
  • Kontrollmetod
  • Underlag för kontrollen, t.ex. ritningar eller fabrikantanvisningar
  • Vem som ska utföra kontrollerna
  • Vilka anmälningar som ska göras till kommunen
  • Vilka arbetsplatsbesök som kommunens byggnadsinspektör ska göra och när de planeras ske
  • Hur eventuellt farligt avfall kommer att tas om hand
  • Hur ändringar görs varsamt och hur förbudet mot förvanskning beaktas

Det är viktigt att kontrollpunkterna blir tydligt definierade för att det efter kontroll ska gå att utläsa mer precist vilka åtgärder som bekräftats. Jämför t.ex. formuleringarna Dräneringsledningens läge och lutning ska kontrolleras med Grundläggning ska kontrolleras.