Kaminer och eldstäder

Ska du installera en braskassett eller annan eldstad så ska du anmäla detta till byggnadsnämnden. Arbetet med installationen får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden handlagt ditt ärende och gett dig startbesked.  

Vid anmälan om installation av eldstad ska följande handlingar lämnas in:

  • Blanketten Anmälan - Ej bygglovspliktig åtgärd
  • Fackmannamässiga ritningar av plan/fasader i skala 1:100 som visar placeringen av eldstad och rökkanal/skorsten. (Finns befintlig rökkanal/skorsten så räcker ett foto på huset)
  • Broschyr/produktblad som beskriver den eldstad som du ska installera  

Blanketten kan du ladda ner via kommunens e-tjänst: anmälan om eldstäder/rökkanalerlänk till annan webbplats

Detta händer sen

När vi fått alla nödvändiga handlingar kommer en handläggare att granska ärendet. Förutsatt att installationen bedöms fungera kommer ett startbesked att utfärdas och skickas till dig tillsammans med ett förslag till kontrollplan. Startbeskedet innebär att du får påbörja installationsarbetet.

Observera att du inte får påbörja arbetena förrän byggnadsnämnden har gett dig startbesked, enligt 10 kapitlet 3 § plan- och bygglagen. Påbörjas arbetena innan du fått startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift.

När installationsarbetena är klara skickar du in den ifyllda kontrollplanen till byggnadsnämnden. Eldstaden/rökkanalen får inte tas i bruk innan sotaren besiktigat den utan erinran. Byggnadsnämdnen utfärdar därefter ett slutbesked och ärendet avslutas.