Uppsättning av solceller och solfångare

Falköpings kommun ser positivt på installation av solenergianläggningar. Solenergi är en förnybar energikälla som kan utnyttjas till att värma vatten eller producera el.

Vanligtvis placeras dessa anläggningar på tak som är riktade i ett sydligt läge. Det är viktigt att solenergianläggningar installeras på ett sätt som anpassas till byggnaden och områdets karaktär. Nedanstående riktlinjer gäller vid installation av en solenergianläggning inom Falköpings kommun.

En takinstallerad solenergianläggning är bygglovsbefriad förutsatt att:

 • Anläggningen ej sticker utanför taket samt placeras längs med takfallet (takets lutning)
  utan att påverka byggnadens höjd nämnvärt.
 • Modulerna installeras så att det eftersträvas en symmetrisk sammanhängande enhet.
  Se exempel på detta i bilder nedan.
 • Byggnaden inte är av kulturminnesvärde, q-märkt eller ligger inom de delar av Falköpings kommun som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla områden.
 • Byggnaden inte ligger inom ett detaljplanerat område där det föreskrivs röda tak, om inte särskild friskrivelse kring solenergianläggningar finns i detaljplanen.

Om någon eller flera av ovanstående punkter ej uppfylls krävs bygglov. Bygglovsavgiften blir då enligt gällande taxa.

Vid oklarheter kring bygglovsförfarandet hör av dig till någon av kommunens bygglovshandläggare. Har du frågor kring själva solenergianläggningen så är du välkommen att höra av dig till kommunens energi- och klimatrådgivare.

Exempelbilder på installationer

Vad gäller frågan om bygglov eller bygglovsbefrielse så är det framför allt det estetiska som bedöms. Utgångspunkten vid en installation av en solenergianläggning på taket är att denna ska harmonisera så mycket som möjligt med byggnaden. Ibland är takytorna enkla. Följande fyra bilder visar exempel på installationer som följer riktlinjerna.

Solceller

Det som inte följer riktlinjerna är när det blir spridda enheter eller då det avviker från den rektangulära formen, vilket visas i följande två bilder.

Solceller_uppsättning

Ibland är taken försedda med skorsten, ventilationshuvar, takfönster eller en takkupa. Så länge det är enligt principen på följande två bilder så följer det riktlinjerna.

solceller_uppsättning_solfångare

Ibland är takytorna mer komplicerade. Det kan vara valmade tak eller tak som går in i varandra. Det kan också vara enklare, exempelvis om anläggningen placeras på ett platt tak, osynligt från marken. Kontakta då bygglovshandläggare för att få information om hur just det fallet ska bedömas. Det som också kan påverka hur väl anläggningen smälter in i taket är vilken typ och färg på konsolerna som används, om blåa eller svarta solceller sätts upp samt om anläggningen försänks i taket eller hänger en bit ovan takbeklädnaden.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov

 • Bygglov ansökan
 • situationsplan 1:500
 • fasadritningar 1:100 solpaneler ska måttsättas i förhållande till tak/fasad
 • redovisning av utvändiga material och kulörer
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov
 • kontrollansvarig, certifierad där tekniskt samråd krävs
 • foto, underlättar handläggningen.

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • detaljritning
 • konstruktionsritning.

Handlingar som kan behövas inför tekniskt samråd

Bygglovs- eller anmälanspliktiga arbeten kräver oftast ett tekniskt samråd. Det är byggnadsnämnden som kallar till det tekniska samrådet. Förutom byggnadsinspektören ska även byggherren och den kontrollansvarige närvara. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att som lägst kunna uppnå de minimikrav som samhället ställer.

En vecka innan det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Handlingar som krävs/kan behövas inför tekniskt samråd:

 • kontrollplan
 • konstruktionsritning
 • brandskyddsdokumentation
 • VA-ritningar
 • taksäkerhetsdokumentation.

Kvalitet på handlingar

Ritningarna ska lämnas in i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3- format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Krav för ritningar

 • Generellt ska ritningar vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i meter, med en decimals noggrannhet.
 • Norr pil ska finnas.

Krav enligt annan lagstiftning

Utöver lov kan du behöva andra tillstånd för att du ska få börja bygga till exempel:

 • Skydd av fornminnen enligt kulturmiljölagen, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Landskapsbildsskydd, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Strandskyddsdispens enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken. Dispens från strandskydd söks hos miljö-och byggnämnden. I vissa områden söks dispens hos länsstyrelsen.
 • Naturreservat, tillstånd av länsstyrelsen/miljö-och byggnämnden.
 • Trafikverkets tillstånd för att bygga i vägområde.