Förhandsbesked, bygga hus på mark som inte omfattas av detaljplan

Detaljplaner finns upprättade för städer och samhällen, men sällan för landsbygden. I en detaljplan är marken reglerad för hur den får utnyttjas och vilken typ av bebyggelse som får lov att uppföras.

Ansöka om förhandsbesked

Om du vill bygga hus på mark som inte omfattas av detaljplan kan du först ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en prövning över om det är lämpligt att bebygga marken och i så fall med vad och hur.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Ansökningsblankett
  • Ritning som visar våningsplan, fasad samt färgsättning av byggnaden
  • Karta över den tänkta tomtplatsen med huset inplacerat samt anslutning till allmän väg och vatten- och avloppslösning.

För att underlätta hanteringen av ditt ärende, var vänlig och häfta ej dina handlingar eftersom de ska scannas in vid registrering.

Ansökan skickas till Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping. Handlingar som är större än A3-format (29,7 x 42 cm) ska även lämnas in i elektronisk form (pdf) till stadsbyggnad@falkoping.se.

Bedömning

Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Man vill att det nybyggda huset ska smälta väl in i den miljö och den bebyggelse som redan finns. Det måste finnas möjlighet att ordna vatten och avlopp, eftersom det sällan finns kommunalt vatten och avlopp på landsbygden. Fornminnen, avstånd till vägar, elledningar, allmänna anläggningar så som skjutbanor, idrottsanläggning m.m. kan också påverka bedömningen.

Varaktighet och kostnad för ett förhandsbesked

Ett förhandsbesked har en varaktighet på två år. Detta innebär att en ansökan om bygglov ska inkomma inom två år. Ett positivt förhandsbesked innebär att man har rätt att söka bygglov på den plats som förhandsbeskedet avser under en tvåårsperiod från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Om sökande får avslag i byggnadsnämnden debiteras samma taxa som då förhandsbesked godkänds.

Avstyckning

Om man vill stycka av tomten som huset ska byggas på så kan det göras efter det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ansökan om avstyckning, dvs. fastighetsreglering, görs hos lantmäterimyndigheten.

Vatten och avlopp

För att kunna avgöra vilken typ av avloppsanläggning som är lämplig samt placering av denna så krävs oftast en mindre markundersökning där grundvattennivån undersöks samt att jordprover tas. Resultaten samt tillhörande ritningar bifogas tillståndsansökan som skickas in till Miljösamverkan Östra Skaraborg för granskning. Miljönämnden meddelar därefter ett skriftligt beslut i ärendet med eventuella villkor för avloppsanläggningen. Det har ingen betydelse om bygglovet eller tillståndet för vatten och avlopp ges först. Det viktiga är att tillståndet för vatten och avlopp söks innan VA-anläggningen startar.