Om projektet "Utveckling av stadskärnan"

Falköping växer och utvecklas. Att få till stånd en stadsutveckling är viktigt, både för att stärka kommunen som helhet och för att stärka dess olika delar. Utvecklingen handlar om att stärka olika funktioner i staden och kopplingen mellan dessa, såväl som kopplingen mellan staden och den omgivande landsbygden.

I enlighet med kommunens vision om hållbar utveckling står förtätning högt på dagordningen. Detta har visat sig genom att Falköping de senaste åren lyckats få till stånd nya företagsetableringar i stadskärnan och även bostadsbyggnation i de mest centrumnära kvarteren. Inom några år kommer stadskärnan att ha cirka 1 000 ytterligare invånare. I denna kontext vänds därför blickarna mot de offentliga rummen i stadskärnan och till frågan hur dessa rum ska kunna möta framtiden.

Kommunen tog ett första steg för att utveckla stadskärnan redan för ett antal år sedan. En större ombyggnad av Köttorget samt delar av Landbogatan stod klar 2017. Projekttävlingen 2021 var en inledning till arbetet med att förstärka och förbättra resterande delar av stadskärnan.

Dialoger viktig del

Under hösten 2019 pågick en omfattande dialogprocess för att engagera, involvera och förankra projektet med de som bor, verkar och besöker Falköping. Dialogen var uppdelad i fyra delar; en målgruppsdialog, en ungdomsdialog, en medborgardialog samt en digital enkät.

Målgruppsdialogen, ungdomsdialogen samt medborgardialogen fokuserade kring frågeställningar om vad som kännetecknar en inkluderande och trygg stadskärna, vad Falköping kännetecknar för dig samt vad som kännetecknar en attraktiv stadskärna. Den digitala enkäten fokuserade på hur människor rör sig till, från och inom stadskärnan.

Mer om dialogprocessen

Till målgruppsdialogen identifierades viktiga målgrupper som blev särskilt inbjudna. De målgrupper som identifierades var: kreativa näringar, pensionärsförbund, rådet för funktionshinderfrågor, torghandlare, rekoring och MaltaJohanna marknad, näringsliv och fastighetsägare.

Till ungdomsdialogen bjöds skolungdomar i högstadiet och gymnasiet in.

medborgardialogen kunde allmänheten och alla som ville delta.

För att få en bättre förståelse för hur människor rör sig till/från stadskärnan samt inom stadskärnan fanns dessutom en digital enkät på kommunens webbplats.

Sammanställning av dialogprocess för Utveckling av stadskärnan Pdf, 2.5 MB.

Fokus behövs på liv och rörelse

Det som framför allt visades i dialogen var att stort fokus behöver ligga på mötesplatser, aktiviteter samt liv och rörelse för att vidareutveckla detta. Utbud inom näringslivet i stadskärnan stod också högt på agendan liksom trygghetsfrågor som belysning.

En bild som framträdde under dialogerna är att det krävs mer än bara handel för att skapa liv och rörelse i stadskärnan, och då lyfts särskilt kultur och kulturella verksamheter och aktiviteter fram.

Nya aktiviteter och mötesplatser har testas genom Sommargatan

Under tre somrar (2019-2021) har ytor runt Stora torget och Köttorget fyllts med olika typer av aktiviteter. Syftet har varit att testa vad som fungerar inför det större projektet kring utvecklingen av stadskärnan. Det har handlat om att hitta flöden, skapa mötesplatser och locka nya målgrupper, men också att utöka utbudet till konst och kultur i centrum. Det gjordes genom att

  • Skapa nya aktiviteter och mötesplatser för olika åldersgrupper
  • Skapa mervärden för kommuninvånare och besökare samt att uppleva stadskärnan på ett nytt sätt
  • Ge mer plats för människan i stadskärnan istället för biltrafik och parkering

På Sommargatan har det bland annat funnits lek för barn, uteserveringar, popup-restaurang, strandhäng och tillgång till olika sportaktiviteter.