Projekttävling om stadskärnan

Falköpings kommun anordnade under 2021 tillsammans med Svenska kyrkan Falköping en inbjuden projekttävling för gestaltning av delar av Falköpings stadskärna. Tävlingen arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Vy från ovan över framtidens Stora torget

Vinnaren i projekttävlingen blev förslaget "Extra lagrad"

I juni 2021 presenterades vinnaren i projekttävlingen. Det vinnande bidraget är Extra lagrad från arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap AB. Nu ska kommunen och arkitektfirman arbeta vidare med fortsatt bearbetning av förslaget, och förhoppningsvis ska den fortsatta projekteringen att kunna inledas under 2022.

Se programskiss för det vinnande bidraget Extra lagrad Pdf, 10.7 MB.

Tävlingens syfte

Tävlingens primära syfte var att ta fram programskisser för fyra delar av stadskärnan:

  • Stora torget
  • Kyrkparken
  • Kopplingen mellan Stora torget och Kyrkparken
  • Tre entréplatser

Skisserna skulle på ett inspirerande sätt visa ett arkitektoniskt helhetsgrepp på platserna. Stadskärnans historiska drag ska stärkas och landa i en nutida och karaktärsfull utformning. Rummens utformning ska syfta till att ge människor anledning att vistas där samt ge besöksanledningar till stadskärnan.

Tävlingsförslagen bedömdes av en representanter från Falköpings kommun och Svenska kyrkan Falköping samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Juryn rådfrågade dessutom en referensgrupp bestående av en blandning av verksamma aktörer i stadskärnan, ungdomar och medborgare.

Juryns utlåtande om det vinnande bidraget

Bidraget tar avstamp i en mångfasetterad analys av landskapet, staden och stadskärnan. Genom markerade stråk skapas en helhet som binder samman målpunkterna i staden. Med tydliga entréer vars markbeläggning ianspråktar delar av gaturummen skapas en dragningskraft in till stadskärnan.

På Stora torget utformas Malta Johanna med ett cirkulärt trädäck som medför att de sittande vänds mot torget. Runt torget byts beläggningen till betongsten för att öka tillgängligheten och bildar en ram. På torgets västra sida skapas en grönskande lund med träd och andra växter och i öster en liten scen och stenskulpturen Lilla Mösseberg.

Köttorget får en ungdomsprägel med markbeläggning som underlättar för fler olika aktiviteter eller happenings. Parkeringen väster om Köttorget flyttas söderut och möjliggör för en öppen grönyta med siktlinjer mot Stora Torget. Kyrkparken får en lugn yta med plats för eftertanke och meditation samt en mer aktiv plats med utrymme för en lekplats.

Gestaltning

Ett starkt helhetskoncept skapas genom att stärka stråken och kopplingen mellan stadskärnans olika platser. Bidraget hanterar Stora torget, kyrkparken,
entréerna och stråken på ett väl avvägt och övertygande sätt. En av bidragets styrkor är entréernas gestaltning som tydligt markerar var stadskärnan
börjar och bjuder in besökare.

Det är positivt att Malta Johanna lyfts fram samtidigt som fasaderna på Stora torgets nord och sydsida hålls fria och får möjlighet att samspela. Torgets upplevda stora skala och avlånga form hanteras med en bård av tillgänglig beläggning runt torgytan och genom att träd, planteringar och möblering skapar nya platser med mer intim skala längs kortsidorna. Juryn bedömer att bidraget på detta sätt tillför nya värden till torget på ett sätt som samtidigt förmår behålla dess storslagenhet och mer flexibla ytor.

En båge tar tag i beläggning och möblering i torgets södra del och skapar ett formstarkt och tydligt stråk som löper vidare längs Köttorget och mot kyrkparken. Där utformas ett öppet parkrum som har förutsättningar att bli en målpunkt i stadskärnan med plats för lek, social samvaro och rekreation.

Kopplingen till stadens identitet lyfts fram i specifika detaljer så som lilla Mösseberg. Bidragets förståelse för platsen, den stilrena utformningen samt dess förmåga att ta vara på och stärka de befintliga rumsliga kvaliteterna bidrar också till att bidraget väljs som vinnare.

Funktion och organisation

Handelsstråket och kulturstråket stärks och förtydligas med gemensam gestaltning samt utgör en viktig del i bidragets bärande koncept. De skapar en
övergripande orienterbarhet samt siktlinjer och goda förutsättningar för flöden mellan målpunkter och mötesplatser. Även gestaltningen av entréplatserna bidrar till orienterbarheten.

Bidragets olika platsbildningar gör att nya intressanta målpunkter skapas och leder vidare besökaren till nästa mål. Även tillgängligheten till och mellan de olika målpunkterna i stadskärnan har beaktats med integrerade höjdbearbetning, beläggning och belysning. Det finns möjlighet till olika sorters aktiviteter på Stora torget eftersom det hålls öppet och fritt.

Hållbarhet

Genom att införa en variation av programmering på olika platser skapas mötesplatser som lockar olika målgrupper och skapar en god social hållbarhet samt en plats för alla. Förslagen med träd och planteringar på Stora torget och lokalt omhändertagande av dagvatten i Kyrkparken ger förutsättningar för ekologiska värden. Bidraget bevarar och återbrukar vissa element som exempelvis viss markbeläggning och belysning, på så sätt bidrar det därmed också till hållbarhet.

Utvecklingsbarhet

Bidraget bedöms inneha en stor utvecklingsmöjlighet utan att dess koncept och idé förloras eftersom bidraget har både en stark helhet och starka delar. Detaljer kan tas bort eller bytas ut och det finns möjlighet att lägga till eller vidareutveckla. Bidragets genomförbarhet bedöms som tydlig och greppbar.

Fortsatt bearbetning

Det finns delar av det vinnande bidraget som bör utvecklas eller förtydligas i den fortsatta processen tillsammans med bidragsgivaren. Material och markbeläggningen generellt men även specifikt i kyrkparken bör beaktas så att de samspelar och förstärker stadens kulturhistoria och identitet. Likaså behöver utformningen av lunden och lilla Mösseberg på Stora torget viss omarbetning.

Köttorgets utformning bör fördjupas och förtydligas så att det kan bli en plats för barns och ungdomars aktiviteter. Ytan på Stora torgets norra sida bör anpassas så att ytan ger förutsättningar för uteserveringar. Hela bidraget kan vidareutvecklas med lokal konst och utformningen av lekplatsen i kyrkparken behöver noggrann överläggning så att det blir en målpunkt med dragningskraft. Slutligen bör infrastruktur för marknadsplatserna på Stora torget beaktas vidare, hur den skapas på ett enkelt och snyggt sätt.

Läs juryns fullständiga utlåtande Pdf, 3 MB.