19 juni 2023
Trafik & gator

Nytt hållplatsläge, ny passage och gång- och cykelbana för att knyta ihop Ålleberg center

Ålleberg center ligger i tätortens södra del och delas i fyra delar av Hollendergatan, väg 46 och väg 47. Under 2022 började linje 3 i stadstrafiken köra ut till Ålleberg centers östra och södra del. I samband med detta togs beslutet att anlägga en ny hållplats vid Warodells väg då detta läge inte längre är ändhållplats. Samtidigt beslutades att en ny gång- och cykelbana samt en passage över Hollendergatan ska anläggas för att knyta ihop dels den nya hållplatsen, dels Ålleberg centers norra och västra del.

Ny hållplats, passage och gång- och cykelbana

Ny busshållplats, passage, gång- och cykelbana

Nu gör vi satsningar för att knyta ihop Ålleberg centers fyra delar (norra, östra, södra och västra) för att öka trafiksäkerheten för dem som går, cyklar och åker kollektivt. Samtidigt vill vi öka trafikflödet på infarten via Hollendergatan för att undvika bilköer och väntetider för fordonstrafiken.

På Hollendergatan, infarten mellan Ulricehamnsrondellen och Bangatan, kommer en ny busshållplats med anslutande gång- och cykelbanor anläggas. Samtidigt delas körfältet för fordonstrafiken i två körfält, ett för högersvängande fordon och ett för vänstersvängande fordon, i syfte att minska risken för köer under rusningstrafik. För att skapa en trafiksäker passage som knyter samman Ålleberg centers västra och norra del anläggs också ett nytt övergångsställe. Övergångsstället anläggs med dubbla refuger så att de som passerar bara behöver korsa ett körfält åt gången där trafiken bara kommer från ett håll i taget att ha uppsikt över.

Projektets genomförande

Projektet startade vecka 14 och snart är första etappen avklarad. Innan midsommar öpnas alla körfält och efter det tar vi paus över semestern. I augusti återupptas arbetet som beräknas vara klart i slutet av september.

I första etappen ingår det nya körfältet och busshållplatsen. Denna etapp planeras vara klar till midsommar och då kan alla körfälten tas i bruk.

Den andra etappen består i att anlägga cykelbanan från korsningen utmed Hollendergatan till cirkulationsplatsen vid Lönnerbladsgatan. Den beräknas vara klar i september då bussen kommer att kunna stanna och plocka upp resenärer på båda sidor om Hollendergatan.

Hur påverkas trafiken?

Trafiken kommer under projektets gång att hållas öppen för trafik men framkomligheten kommer stundvis vara nedsatt. Gående och cyklister berörs inte då det i nuläget inte finns någon infrastruktur för dem inom arbetsområdena. Busslinjerna kan trafikera som vanligt. Skulle detta förändras eller om det uppstår behov av att tidvis stänga av trafiken lägger vi ut information på vår Servicesida och de som berörs direkt kommer att kontaktas.

Under tiden som projektet pågår kommer avstängningar och utmärkningen att flyttas mellan de olika etapperna och det är därför viktigt att vara uppmärksam på de anvisningar som finns på platsen för att alla trafikanter ska kunna ta sig säkert förbi vår arbetsplats likväl som att vår personal ska kunna arbeta på en säker arbetsplats. Vi ber om ursäkt för de olägenheter som vårt arbete kan orsaka men hoppas på att de anvisningar som tillfälligt finns på platsen ska respekteras.

Ta dig runt Ålleberg centers fyra områden på ett trafiksäkert sätt

När kommunen byggt till den nya hållplatsen med ny passage över Hollendergatan samt anslutande gång- och cykelbana är det möjligt att röra sig trafiksäkert mellan Ålleberg centers alla fyra områden även för dem som går eller cyklar. Det är också möjligt att åka bussen mellan de olika delarna.


Oskyddade trafikanter