24 oktober 2022
Bygga & bo

Nytt korttidsboende på Jättenegatan 4

I juni 2022 gick byggstarten för det nya korttidsboendet på Jättenegaten. Den nya byggnaden ger Socialförvaltningen bättre möjligheter att bedriva korttidsverksamhet och beräknas vara klart till mars 2023.

Drönarbild över bygget

Verksamheten som kommer att bedrivas i den nya byggnaden är kortidsboende som ska användas av Socialförvaltningen. Byggnaden kommer att innehålla gemensamma ytor och totalt 20 boenderum. Investeringskostnaden för den nya byggnaden är 34 mijoner.

Vistelse på korttidsboende är till för dem som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma på grund av att omvårdnadsbehovet inte kan tillgodoses i det vanliga boendet. Det kan vara i väntan på annat boende, rehabilitering efter sjukhusvård eller som avlastning/växelvård för anhöriga/närstående.

Fastigheten

Fastigheterna byggnaden är tänkt att uppföras på är del av Anneborg 1:6, Jättene 33:6 och Friggeråker 25:8. Samtliga fastigheter ägs av kommunen och en fastighetsreglering behöver genomföras i samband med upprättande av detaljplan.

 

Skiss över fastigheten

Tomt

Tomten beräknas till cirka 6600 m². Tomten är inte tidigare bebyggd och ligger i utkanten av ett planerat villaområde.

Skiss över tomten

Kommunikationer

Närmsta kollektivtrafikhållplats heter Sjukhuset Falköping och är belägen söder ut på Danska vägen cirka 350 meter från tomten. Från hållplatsen går ett flertal busslinjer, tillgängligheten för kollektivtrafik bedöms därför som god.

Jättenegatan saknar gång- och cykelväg längst med fastigheten, närmsta gång och cykelväg är cirka 200 meter söderut, denna har dock goda kommunikationsmöjligheter vidare ut i tätorten.