21 maj 2021
Byggprojekt

Trafiksäkerhetsprojekt på Marknadsgatan och Trädgårdsgatan m. fl.

Vi fortsätter arbetet med att höja trafiksäkerheten i kommunen och att göra Falköping mer gång- och cykelvänligt. Projektet med en ny gång- och cykelbana utmed Åslegatan och Marknadsgatan är igång. Samtidigt anläggs en förhöjd passage över Fogdegatan för att knyta samman gång- och cykelbanan utmed Fogdegatan. Vi kommer också att göra förhöjda passager i korsningen Trädgårdsgatan, Fogdegatan och Petter Ryttnings väg. Projektet beräknas pågå fram till hösten 2021.

Marknadsgatan
Trädgårdsgatan

Vad ska göras?

Kommunen satsar på att göra gång och cykel till ett ännu attraktivare alternativ. Viktiga insatser i det arbetet är att skapa gång- och cykelvänliga miljöer som upplevs trygga att använda i ett sammanhängande gång- och cykelvägnät.

Samtidigt handlar det om att sänka hastigheten på platser där många korsar gatan och att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter, men, i synnerhet för våra oskyddade trafikanter som till exempel elever på väg till skolan. Genom att förbättra sikten och belysningen ökar också möjligheten att upptäcka i tid.

Kommunen satsar nu på en gång- och cykelbana utmed Åslegatan och Marknadsgatan för att knyta ihop befintliga gång- och cykelstråk. För att skapa trygga passager utmed stråken anläggs samtidigt förhöjda passager över Marknadsgatan och Fogdegatan. Även korsningen Trädgårdsgatan, Fogdegatan och Petter Ryttnings väg kommer att åtgärdas genom att hela korsningen förhöjs.

Gång- och cykelbanan blir cirka 270 meter lång. I samband med projektet kommer gatan att renoveras och belysningen att förnyas. I samband med projektet byts VA-ledningarna ut.

Hur påverkar arbetet dig som bor i området?

Under tiden som arbetet pågår kommer det vara begränsad framkomlighet och gatorna kan komma att stängas av i etapper. Detta kommer stundvis att medföra omledning av trafiken för dig som bor i området. Även arbetet med VA-ledningarna kan påverka vattenförsörjningen i området vissa stunder.

Under projektet läggs information ut under servicemeddelanden men mer specifik information lämnas så klart till dem det berör.

Byggtrafik med tunga fordon kommer att förekomma inom området under hela byggtiden. Vi ber dig ha överseende med de störningar som arbetet kan orsaka och att ha uppsikt. Respektera och följ de varningsskyltar som finns då de är till för trafikanternas säkerhet.