26 mars 2021
Byggprojekt

Trafiksäkerhetsprojekt på Marknadsgatan och Trädgårdsgatan m. fl.

Vi fortsätter arbetet med att höja trafiksäkerheten i kommunen och att göra Falköping mer gång- och cykelvänligt. I april startar projektet med en ny gång- och cykelbana utmed Åslegatan och Marknadsgatan. Efter detta fortsätter arbetet med att göra förhöjda passager i korsningen Trädgårdsgatan, Fogdegatan och Petter Ryttnings väg. Projektet beräknas pågå fram till hösten 2021.

Projekt för ökad trafiksäkerhet på Åslegatan, Marknadsgatan, Trädgårdsgatan, Petter Ryttnings väg och Fogdegatan

Vad ska göras?

Kommunen satsar på att göra gång och cykel till ett ännu attraktivare alternativ och det innebär att skapa gång- och cykelvänliga miljöer och att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter. En gång- och cykelbana utmed Åslegatan och Marknadsgatan kommer att på sikt knyta ihop befintliga gång- och cykelstråk samtidigt som vi ökar trafiksäkerheten. I samband med projektet kommer även gatan att renoveras, VA-ledningar att bytas och belysningen förnyas. Gång- och cykelbanan blir 280 meter lång.

Hastigheten är ofta hög och det är stundtals mycket trafik i korsningen Trädgårdsgatan- Fogdegatan-Petter Ryttnings väg. Korsningen upplevs idag som osäker av både dem som ska korsa gatan till fots eller av dem som passerar i fordon. Nu ska hela korsningen höjas upp för att sänka farten på fordons-trafiken men också för att förbättra sikten i korsningen ge en bättre överblick vid övergångsställen. Ny belysning kommer att ge ökad säkerhet. I samband med projektet kommer även VA-ledningar bytas ut.

Hur påverkar arbetet dig som är boende i området?

Under tiden som arbetet pågår kommer det vara begränsad framkomlighet och gatorna kan komma att stängas av i etapper men gäller inte boende inom avstängningarna. Byggtrafik med tunga fordon kommer att förekomma inom området under hela byggtiden. Vi ber dig ha överseende med de störningar som arbetet kan orsaka och att ha uppsikt. Respektera och följ de varningsskyltar som finns då de är till för trafikanternas säkerhet. Under projektets gång läggs information om trafikpåverkan ut under servicemeddelanden

Platåskolan - i väntan på beslut

Sedan 24 juni 2019 finns politiskt beslut på att det nya högstadiet Platåskolan ska byggas på tomten på Marknadsgatan 21. Området i stenbrottet ska bli ett naturskönt och spännande skolområde. Det väntas ett antal beslut innan det kan bli verklighet. Viktiga förberedelser pågår för platsen i syfte att öka trafiksäkerheten i området och för att knyta samman gång -och cykelstråk i staden.