26 januari 2021
Byggprojekt

Fåraberget etapp 2 B – nytt bostadsområde

Marken för Fåraberget etapp 2B ska anläggas för ett nytt bostadsområde med blandad bostadsbebyggelse bestående av 29 stycken småhustomter och cirka 17 500 kvadratmeter kvartersmark för flerbostadshus i 2-8 våningar och en förskola.

Ny bostadsgata med VA, el och opto samt gång- och cykelbanor och parkmark ska anläggas. Utbyggnaden börjar med den södra delen av bostadsgatan och fortsätter sen med norra delen.

Lediga tomter och kommande tomtsläpp i Falköpings kommun

Tidsplan

  • December 2020: Detaljplan antas
  • Januari 2021: Iordningställande påbörjas
  • Maj 2021: Försäljningen av småhustomter startar
  • September 2021: Södra halvan av bostadsområde klart
  • Våren 2022: Iordningställande av bostadsområdet klart

Ekonomi

Projektet är beräknat till 19.7 miljoner kronor.

Entreprenör

Projektet utförs av Falköpings kommun.

Nytt bostadsområde Fåraberget etapp 2B