10 februari 2020
Byggprojekt

Projekt Kättilstorp

Projektet med att rusta upp VA-ledningarna i Kättilstorp startade i början av 2019. Arbetet löper nu på som planerat och om inget oförutsett sker är det planerat att vara klart i sommar 2020.

Arbete på Villagatan

Arbete på Villagatan

Arbete på Ryttarvägen

Upphov till upprustning av VA-nätet

Då Gyllensvaans Möbler expanderar och behöver mer mark för att bygga ut tar dem över marken som Kättilstorps reningsverk ligger på. Detta medför att reningsverket kommer försvinna och istället kommer en pumpstation upprättas där allt spillvatten kommer pumpas till Falköping. I samband med detta kommer även en ny dagvattenledning läggas samt byte av befintliga ledningar att ske.

Etappindelning

Arbetet är indelat i etapper. Första etappen berör Ryttarevägen med start i början på 2019 följt av Villagatan i slutet av 2019. Alla berörda fastigheter är informerade med ett brev samt kommer få besök av vår utredare som kommer utreda ledningarna.

Våra arbetare som är ute på plats kommer vägleda trafiken så att det blir en säker arbetsplats för både boende och dem själva. Om det skulle finnas behov att ta sig fram med till exempel transporter, kontakta oss så hjälper vi till att ordna det!

Vattnet kommer stundtals behöva stängas av

Under renoveringen av VA-nätet kommer vi stundtals behöva stänga av vattnet, detta kommer ske på vardagar mellan kl 8.00-16.00. Innan vattnet stängs av ska berörda fastighetsägare informeras. Det kan även bli akuta avstängningar/vattenläckor under arbetets gång vilket alltid är svårt att förutse.

Behöver ni vatten medan det är avstängt rekommenderar vi att tappa upp vatten. Det är också bra att inte tvätt- och diskmaskiner är igång under tiden som vattnet är avstängt. Vi ber om överseende med dessa olägenheter.

Separering

För att möta dagens miljökrav samt undvika överbelastning av VA-nätet utför vi utredning av ledningsnätet där många fastigheter ansluter sitt dagvatten till spillvattenledningarna. Detta medför att det blir för mycket vatten än vad pumpen, ledningarna eller reningsverket klarar att ta hand. Överbelastning av VA-nätet kan även leda till källaröversvämningar i era fastigheter då spillvattnet trycks upp via bakvägen.

Alla kan dra sitt strå till stacken för att förhindra överbelastning och översvämningar. Detta genom att separerar sina spill- och dagvattenledningarna. Vid separering rekommenderar vi att även se över era vattenledningar, är den av stål eller av äldre plastmaterial är det lämpligt att byta ut den för att undvika eventuella vattenläckor.

VA-ritning

Ett hjälpande spadtag

Eftersom det är och kommer bli en heltrenovering på Ryttarevägen och Villgatan så vill vi underlätta för er att ansluta till det nya VA-nätet. Detta genom att gräva in på tomt samt återställa tomtavgräsningen. Det gör att det blir mindre arbete samt kostnad för er fastighetsägare. I vanliga fall ansvarar fastighetsägaren själv för anslutningen, återställning av tomtgräns och asfaltering av gatan.