3 juli 2020
Byggprojekt

Ny gång- och cykelväg i Floby

En ny gång- och cykelbana ska byggas längs Kungsgatan mellan Hässlebergsgatan och Skolgatan i Floby. Sträckan längs Kungsgatan är en viktig skolväg. Projektet är även ett led i kommunens ambition att bli en bra cykelkommun som främjar cykelpendling och rekreation.

I förslaget kommer det bli förhöjda cykelpassager över Hässlebergsgatan, Trädgårdsgatan och Kungsgatan/Skolgatan i anslutning till skolan.

Den nya gång- och cykelbanan planeras på östra sidan och beräknas bli cirka 3 meter bred. I samband med detta tas den befintliga gångbanan på västra sidan bort och gatan får en ny asfalt.

I korsningen Trädgårdsgatan/ Kungsgatan kommer vattenledningarna i gatan bytas ut. I samband med omkoppling kommer vattnet att behöva stängas av kortare stunder. Berörda boende informeras före.

Hur påverkar det dig?

Under byggnationen kommer det bli begränsad framkomlighet på Kungsgatan. Det kommer förekomma byggtrafik till och från området med tunga fordon. Under byggnationen kommer gatan stängas av i etapper. Boende kommer kunna ta sig till och från sina fastigheter.

Vi hoppas på överseende med de störningar som arbetet kan orsaka och ber alla respektera varningsskyltar.

Tidsplan

Bygget av gång- och cykelbana startar i mitten av augusti och den beräknas vara färdig och asfalterad under november.

Karta över gatorna som ska byggas om