Nybyggnadskarta och primärkarteutdrag

Ska du bygga nytt eller bygga till inom planlagt område? Då behöver du en lämplig karta för att använda vid ansökan om bygglov.

Olika typer av kartor

Nybyggnadskarta

Används för nybyggnad eller för stort tillbygge. Innehåller karta som kontrollerats så att alla detaljer stämmer, byggrätt, VA-anslutning samt inmätta höjder på marken och gatan utanför tomten.

Primärkarteutdrag

För mindre byggnader och tillbyggnader levererar vi utdrag ur kommunens primärkarta som täcker våra tätorter. Det utgör underlag för de allra flesta bygglov.

Om bygglovsansökan gäller en byggnation som hamnar nära gräns eller andra byggnader kan handläggaren bedöma att det behövs ett bestyrkt utdrag från primärkartan. På ett sådant har alla byggnader och detaljer kontrollerats på plats så att dess mått verkligen stämmer och önskad byggnation ryms inom gällande byggrätt.

Kostnader för kartor på en villatomt enligt 2023 års taxa

Enkelt primärkarteutdrag på pdf eller papper är kostnadsfritt, som cad-fil kostar det
1 260 kronor (1 340 kronor inkl. moms).

Nybyggnadskarta kostar 7 880 kronor (8 350 kronor inkl. moms)

Bestyrkt primärkarteutdrag på en villatomt kostar 1 580 kronor (1 670 kronor inkl. moms).

För större fastigheter som till exempel industritomter, beräknas kostnaden för en nybyggnadskarta enligt schablonvärden baserade på tomtens storlek.

Beställning och betalning

Nybyggnadskartan kan beställas via e-tjänst.

Enkelt primärkarteutdrag är enklast att beställa via e-post eller per telefon.

Kartan betalas tillsammans med bygglovet. Söks inte bygglov inom ett år, faktureras kartan separat. Observera att kostnad för eventuell husutstakning tillkommer.

Tid och leverans

Kartan levereras på papper i skala 1:500 och digitalt i Pdf samt Cad-format.

Vi behöver normalt tre veckor på oss efter beställning att framställa en nybyggnadskarta så att vi kan intyga att alla nödvändiga detaljer stämmer. De enklare kartprodukterna går lite fortare att ta fram.