Kvalitetsarbete

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer i syfte att förbättra verksamheternas innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

  • Uppföljning
  • Utvärdering och analys
  • Åtgärder och den fortsatta utveckling

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av måluppfyllelse för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut för framtiden. För att säkerställa bedömningen arbetar förvaltningens verksamheter på olika sätt för att fånga in uppfattningar av måluppfyllelsen från olika perspektiv genom tex. intervjuer, fokusgrupper och enkäter.

På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter

Resultat av Kvalitetsarbete för respektive verksamhet finner du på skolans/förskolans/fritidshemmets egen webbsida.

Varje skola, förskola och fritidshem gör en "Skolbild" respektive "Förskolebild" som ersätter den tidigare kvalitetsredovisningen och presenteras på respektive enhets hemsida.

Den ska ses som en del i det systematiska arbetet. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam kommunbild för varje verksamhetsområde.

Klicka på bilden för pdf-fil av skissen Verksamhetsbilder

 

Alla förskolor, fritidshem, skolor och huvudmän har skyldighet att ha ett systematiskt kvalitetsarbete och kunna redovisa vilken kvalitet och måluppfyllelse som uppnåtts.
Det systematiska arbetet ska rapporteras från personal till ledning och från ledning till huvudman.

Många avlämnade resultat finns sedan att hitta på Skolverkets hemsida under rubriken SIRIS. Här kan lätt olika kommuner eller skolor jämföras resultatmässigt.

Skolinspektionen har en tillsynsskyldighet vilket innebär att skolor och kommuner inspekteras och bedöms. Resultaten lämnas i rapporter som visar på vilka brister som framkommit. Vid låg bedömning riktas kritik.

Skolinspektionen genomför både:

  • Regelbunden tillsyn av samtliga verksamheter kontinuerligt
  • Riktad tillsyn för att titta på avgränsade områden och regelefterlevnad
  • Flygande tillsyn där ett stort antal verksamheter granskas samtidigt för en avgränsad del av verksamheten

Skolverket ansvarar för att ge stöd och hjälp i utvecklingsfrågor.