Kvalitetsarbete Vindängens fritidshem

Vindängens fritidshem

Vindängens fritidshem använder sig av aktionsforskning.


Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.
(Lgr11, sid 12)

Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer så som språk, bild, musik, drama och dans samt utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.
(Lgr11, sid 14)

Målsättning:
Att få fler elever att delta i många olika aktiviteter och därigenom öka barnens intresse och deras lust att prova på nya saker.
Skolan skall främja all elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära
(Lgr11 s.7).

Att erbjuda fler organiserade aktiviteter och öka möjligheten till inflytande och valfrihet för eleverna.
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar
(Lgr11,s8)

Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer så som språk, bild, musik, drama och dans samt utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.
(Lgr11, sid 14)

Att under lärares ledning arbeta mer strukturerat med värdegrundsfrågor, för att ge en ökad självkänsla hos våra elever, och ett varmare klimat i våra grupper.
Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och lämna tillit till sin egen förmåga.
(Lgr, 11 sid 13)