Skolans förändringsresa har startat!

Nu påbörjar barn- och utbildningsförvaltningen ett omfattande arbete för att ta fram förslag på hur kvalitet och effektivitet kan öka i verksamheten. En politisk styrgrupp har utsetts och arbetet fokuserar på fyra utvecklingsområden och ska pågå till och med oktober månad. Därefter ska barn- och utbildningsnämnden besluta om vilka förändringar som ska ske i organisationen.

Revisionsföretaget PwC har fått i uppdrag att genomföra en utredning som ska leda fram till konkreta förslag på förbättringar som gör att resurser används så effektivt som möjligt samt att kvaliteten ska öka för att gynna barn och elever i Falköpings kommun på bästa sätt. Det innebär att hela organisationen måste ses över.

Medarbetare i verksamheten kommer att vara delaktiga i processen och ha en löpande dialog med utredaren genom bland annat intervjuer, workshops och enkäter. Information om hur arbetet fortskrider kommer att ske kontinuerligt.

Målet med den nya skolorganisationen

Den framtida skolorganisationen ska ge goda förutsättningar för

 • Höjda resultat/resultatförbättringar
 • God lärarbehörighet och kollegialt lärande
 • Undervisning av god kvalitet, samt ett väl fungerande utvecklingsarbete
 • Ett gott pedagogiskt ledarskap
 • Effektivare organisation av elevhälsa, administration och skolledning

 

Fyra utvecklingsområden

I PwC:s rapport för barn- och utbildningsförvaltningen kan förslag på åtgärder kort sammanfattas med fyra utvecklingsområden.

Ledarskap

 • Se över omfattningen av ansvarsområden samt renodla verksamhetsområde.
 • Definiera uppdrag och roll
 • Ledningsgrupp på verksamhetsnivå

Organisation

 • Skolöversyn med syfte att skapa större skolenheter
 • Se över antal högstadieskolor
 • Formalisera mottagningsenheten
 • Se över elevhälsan i ett förebyggande perspektiv och med likvärdighet
 • Föra över ansvaret för fritidsgårdarna och Ungdomens Hus till kultur- och fritidsförvaltningen
 • Samordna särskoleverksamheten

Mål, uppföljning och analys

 • Utveckla nämndens och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete
 • Tydligare uppföljning till ledningsgrupp och nämnd
 • Tydlig återkoppling till rektorer och förskolechefer vad som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet
 • Nämnden ska formulera mål som håller över tid

Ekonomi och resursfördelning

 • En budget per enhet
 • Fler och tydligare konsekvensanalyser
 • Utveckla stödet till rektorer och förskolechefer
 • Rapport tertialvis kring helhet samt verksamhetsnivå till nämnd
 • Rapport månadsvis kring helhet, verksamhetsnivå samt enhetsnivå till ledningsgrupp
 • Utveckla resursfördelningssystemet

Läs mer om PwC:s rapport (december 2015) för barn- och utbildningsförvaltningen.


Nuläge

Faktaunderlag har skickats in till PwC och de har påbörjat en genomgång av underlaget. Den närmaste tiden händer följande:

12 maj
PwC intervjuar skolchefen, de tre verksamhetscheferna och politiker.
Workshop för förskolechefer och grundskolerektorer.

16 maj
Workshop för gymnasierektorerna och representanter för elevhälsan.

2 juni
Intervju och workshop med representanter för fack, lärare och stab.

Styrgrupp

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 10 maj valdes en styrgrupp bestående av nämndens arbetsutskott

 • Ingvor Bergman, (S), ordförande
 • Eva Dahlgren, (C), 1:e vice ordföranden
 • Ed Kahrs, (M), 2:e vice ordföranden
 • Maddelen Larsson (SD)
 • Britt-Louise Thoresen (KD)


Bakgrund

I flerårsplanen för åren 2015-2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en genomlysning av den kommunala verksamheten.

Revisionsföretaget PwC genomförde under hösten 2015 en översyn av kommunens verksamheter. Uppdraget var att genomföra ekonomisk och organisatorisk genomlysning samt identifiera områden för bättre resursutnyttjande och redovisa förslag till åtgärder. Översynen genomfördes både på kommunövergripande nivå och på förvaltningsnivå.