Förslaget till framtidens skola antaget

Kommunfullmäktiges ordförande Patrik Björck klubbade beslutet om ny skolorganisation

Igår kväll, måndag 27 mars, antog kommunfullmäktige förslaget till en ny skolorganisation i Falköpings kommun.

Falköpings kommun har i förhållande till folkmängd många grundskolor. Färre skolenheter gör att skolorna kan drivas mer rationellt och att resurserna kan fördelas så att de kommer fler till godo. Detta gynnar främst de elever som är i behov av stöd eller mer stimulans så att de kan få mer och likvärdig hjälp på alla skolor.

Gårdagens beslut innebär att fyra skolenheter avvecklas, Åttagårdsskolan, Yllestadsskolan, Åsleskolan och Torbjörntorpsskolan. Kommunfullmäktige beslutade även att Gudhemsskolan, Kinnarpsskolan, Centralskolan och Vartoftaskolan blir F-6 enheter och avvecklar därmed sina högstadier (årskurserna 7-9).

Beslutet innebär även flera satsningar, exempelvis att Vindängen ska byggas till med en ny särskola F-6 och att samtliga skolenheter i kommunen som idag är F-5 enheter ska bli F-6 enheter för att bättre möta läroplanens krav.

Högstadieskolor årskurs 7-9

Grundskola 7-9 Centralorten

Flobyskolan F-9           

Stenstorpsskolan F-9

Grundsärskola 7-9 CentralortenF-6 skolor med fritidshem

Broddetorpsskolan          

Centralskolan    

Dotorpsskolan

Gudhemsskolan

Kinnarpsskolan

Kyrkerörsskolan

Odensbergsskolan

Mössebergsskolan

Vartoftaskolan

Vindängenskolan

Åsarpsskolan


- inkl grundsärskola 1-6

Särskilda undervisningsgrupper finns på: Centralskolan, Vindängenskolan och högstadieskolan i centralorten.

Vad händer nu efter beslutet?

En styrgrupp ska bildas där alla partier har rätt att ha en representant.

Förvaltningen kommer bland annat att få i uppdrag att:

 • Se över förskoleverksamheterna och förändra efter behov
 • Se över skolskjutsorganisationen
 • Se över ledningen av våra förskolor och skolor så att förskolechefer och rektorer har ett rimligt ledningsuppdrag
 • Se över barn- och elevhälsan
 • Se över särskolan
 • Se över nuvarande upptagningsområden i dialog med föräldrarna
 • Se över integrationsfrågorna, kan flödena inom centralorten förändras?
 • Se över resursfördelningsmodellen
 • Se över konsekvenserna utifrån varje skola, vad det gäller lokaler och dess beskaffenhet
 • Ta fram en tidsplan för förändringsprocessen
 • Ta fram en investeringsplan tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Tydliggöra vilken prioriteringsordning de olika delarna i förändringen har

Före mötet uppvaktades politikerna av representanter för föräldraföreningarna på skolorna i Kinnarp, Vartofta, Yllestad och Åsle. Cirka 100 personer deltog i det fackeltåg som mötte upp utanför Stadshuset.