Den politiska processen om ny skolorganisation pågår

Revisionsföretaget PwC har gett politikerna konkreta förslag på förändringar inom skolskolorganisationen i Falköping. Förslagen innebär bland annat färre antal skolenheter. Målet är att få en likvärdig skola och höjda resultat.

Vad händer nu?

Just nu pågår en politisk diskussion om ny skolorganisation. Politikerna har fört dialog med fackliga representanter, skolledare och allmänhet för att få ett bra underlag inför beslut.

Planerad tidsplan

  • Den 31 januari 2017 tas beslut i Barn- och utbildningsnämnden. Det beslut som nämnden tar - blir förslag till beslut via KS till Kommunfullmäktige.
  • Kommunfullmäktige tar sedan det slutgiltiga beslutet, troligtvis den 27 mars eller 24 april 2017.

Bakgrund


Barn- och utbildningsförvaltningen i Falköping gav revisionsföretaget PwC i uppdrag att genomföra en utredning som ska leda fram till konkreta förslag på förbättringar som gör att resurser används så effektivt som möjligt samt att kvaliteten ska öka för att gynna barn och elever i Falköpings kommun på bästa sätt.

Målet med den framtida skolorganisationen är att den ska ge goda förutsättningar för:

  • Höjda resultat/resultatförbättringar
  • God lärarbehörighet och kollegialt lärande
  • Undervisning av god kvalitet, samt ett väl fungerande utvecklingsarbete
  • Ett gott pedagogiskt ledarskap
  • Effektivare organisation av elevhälsa, administration och skolledning

Slutrapporten