Delrapport om framtida skolorganisation

Magnus Höijer från konsultbolaget PwC lämnade på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni en delrapport utifrån det uppdrag som man genomför avseende den framtida skolorganisationen. PwC beskriver i sin delrapport ett nuläge för Falköpings kommun inom flera områden.

PwC konstaterar ett antal saker

 • Det finns nu en rimlig linjeorganisation med verksamhetschefer som bör ge goda förutsättningar för att skapa utrymme för bland annat strategiskt arbete, tydligare ledning och styrning samt samverkan över skolforms-gränserna.

 • Förväntningarna på den nya lednings-organisationen är stora, och synen på organisationens behov och framtidsbild är tämligen likartad inom förvaltnings-organisationen. Det finns förväntningar på förändringar!

PwC ser också utmaningar

 • Svaga kunskapsresultat i årskurs 3-9, och de har generellt sett följt en negativ trend under en lång tid. Meritvärdet i årskurs 9 ligger långt under genomsnittet i riket. Det framstår som att fortsatta insatser behöver göras för att finns förbättra måluppfyllelsen i grundskolan.

 • Personalomsättningen inom ledningsorganisationen påverkar organisationen. Skolorganisationen har idag en ny tf. skolchef och nya verksamhetschefer som klivit på sina uppdrag under våren. Den nya ledningsorganisationen är inte fullt ut tydliggjord i form av uppdrag, krav och förväntningar.

 • Det finns stora variationer i förutsättningar för ledarskapet: antal barn per förskola och elever per skola, hur ledarskapet är organiserat på enhetsnivå (kombinationer finns t ex mellan förskolechef och bitr. rektorer), och för vissa chefer en stor geografisk spridning för de enheter man har ansvar för. Detta medför att det kan vara svårt att driva ett långsiktigt utvecklingsarbete, särskilt för förskolechefer och rektorer, som har ansvaret för kvalitetsarbete och utveckling på den operativa nivån.

 • Ytterligare variationer finns vad gäller antal förskollärare och lärare för varje förskola och skola, och elevtäthet för skolorna. Små skolor har få tjänster och är generellt väldigt sårbara för sjukfrånvaro och uppsägningar. Det kan också för vissa högstadieskolor vara svårt att möta kraven på legitimerade och behöriga lärare på varje högstadieskola. Förutsättningar för de olika enheterna att t ex jobba tillsammans med kollegor i vardagen är utifrån detta varierande, och att arbeta tillsammans med kollegor är något som efterfrågas av lärare i organisationen.


PwC lyfter fram ett antal grundläggande saker som behöver vara styrande för den framtida organisationen

 • Huvudmannaansvaret måste vara styrande för hur skolan organiseras, och elevernas lärande och kunskapsutveckling måste stå i centrum och är det viktigaste för hur skolan ska organiseras.

 • För att verksamheten ska kunna utvecklas på bästa sätt behöver ledarskapet ges bästa förutsättningar. Inga kombinationer av chefsfunktioner på operativ nivå över skolformsgränser förskola – grundskola bör finnas. Principen ”en rektor – en skola” bör gälla - ingen rektor bör ha ansvar för mer än en skola.

 • Lärarnas och förskollärarnas kompetens ska användas på bästa sätt. Organisationen måste ge goda förutsättningar för att kunna använda de legitimerade och behöriga lärare som finns. Förskollärare och lärare ska kunna arbeta med sitt huvuduppdrag, samt kunna utveckla verksamheten under ledning av en närvarande chef.

 • Det måste finnas goda möjligheter att utvecklas, arbeta tillsammans med kollegor och att ha karriärmöjligheter. Det är centrala delar i att kunna behålla och rekrytera förskollärare och lärare i organisationen.

 • Barn, elever och personal ska ha tillgång till moderna och fungerande lokaler som nyttjas effektivt.

Slutrapport

En slutrapport med flera förslag till alternativa sätt att organisera verksamheterna kommer att lämnas till nämnden under hösten.