BUN-ordförande besvarade fråga i KF om landsbygdsskolor

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Ingvor Bergman (S) besvarade vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars en fråga från Maddelen Larsson (SD) gällande skolor på landsbygden.

I december 2015 redovisade PwC resultatet av den genomlysning av kommunens organisation som pågått sedan augusti 2015. I genomlysningen finns Barn- och utbildningsförvaltningen med som en del. Den förra Barn- och utbildningsnämnden tog beslut om att en utredning måste göras för att hitta en bättre och mer enhetlig organisation för skolenheterna i kommunen. I den översynen skulle också elevhälsan ingå.

På Kommunstyrelsens möte den 7 januari 2016 redovisade representanter från PwC delar av resultatet av utredningen och därefter uppdrogs till varje nämnd/förvaltning att besluta om hur det fortsatta arbetet ska se ut.

Barn- och utbildningsnämnden fick en redogörelse på arbetsutskottet den 19 januari 2016 vad PwC hade med i sin redogörelse kring skolans organisation.

Denna hade några övergripande utvecklingsområden:

  • Förvaltningen behöver bli bättre på att arbeta långsiktigt och strategiskt.
  • Det finns en stor variation kring hur mycket de olika skolformerna kostar – men det verkar inte finnas medvetna val och satsningar som skapat skillnaderna.
  • Skolorganisationen, antal enheter, chefsorganisationen, elevhälsa, särskola osv, behöver ses över för att bli optimal och genomtänkt.
  • Detta innebär att det finns effektivitetsvinster att göra.

Därefter rekommenderas nämnden att inleda arbetet med att se över skolorganisationen, det handlar bland annat om personalplanering, ledningsorganisationen, elevhälsan och lokaldimensionering. Nämnden har gjort en bedömning att det krävs en utredning där politiker, tjänstepersoner och personal arbetar tillsammans. Det krävs självklart också en dialog med föräldrar och elever för att skapa förståelse och kunskap kring skolans utvecklingsarbete.

Där befinner vi oss just nu. Nämndsmötet den 2 februari ägnades förmiddagen åt att gå igenom rapporten tillsammans verksamhetscheferna, där också de fackliga organisationerna var inbjudna att delta. Det är viktigt att poängtera att samtliga partier var representerade på detta nämndsmöte.

— Jag ser inte skolutredningen som en fråga mellan stad och landsbygd, utan en fråga om hur vi skall hitta en bra organisation av skolorna i Falköpings kommun. Att i dagsläget prata om nedläggning av skolor är att göra saker i fel ordning. Det är trångt i våra skolor och förändringar måste, och ska göras under denna mandatperiod, - och sannolikt också under delar av nästa mandatperiod.

— Min ambition är att skapa stor delaktighet i detta utvecklingsarbete. Under översynen kommer det vid varje nämnd att finnas en avrapporteringspunkt om hur arbetet framskrider. Denna avrapportering kommer att starta vid nästa nämndsmöte den 5 april 2016.

Det arbetas just nu med att skapa en strategi för kommunikation och dialog i arbetet. Det kommer att finnas styrgrupper/arbetsgrupper för en bred förankring och inflytande i arbetet.

Målet är att skapa en likvärdig skola med hög måluppfyllelse för alla barn och ungdomar i vår kommun.

Ingvor Bergman (S)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden