Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-09-15

Specialpedagogiskt Centrum hade Öppet Hus

Personalen på Specialpedagogiskt Centrum (SPC) hade Öppet Hus tisdagen den 12 september och visade upp sina nya fina lokaler.

Många passade på att besöka Specialpedagogiskt Centrums nya fina lokaler på Botvidsgatan 43 i Falköping. Besökarna bjöds på rundvisning, fika och "mingelplock". Verksamhetschef för SPC är sedan höstterminens start, Margareta Högberg. Verksamhetsledare är Elin Wikström och Ulrica Holm Wallander.

Specialpedagogiskt Centrum

SPC ansvarar för tvärprofessionella insatser till barn och elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd inom Falköpings kommun.

Detta sker bland annat genom:

  • Rådgivning, konsultation, handledning
  • Utredningar, kartläggning, behovsinventering
  • Små undervisningsgrupper
  • Tal- och språkträning
  • Kompetensutveckling
  • Skolläkare
  • Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och Ungdomssjukvården, Socialtjänsten och olika intresseorganisationer

Centrum för flerspråkighet

Centrum för flerspråkighet (CFF) är Falköpings kommuns verksamhet för elever som är nya i svenska skolan. Verksamhetens mål är att nyanlända elever ska få en bra skolstart i Falköping.

På CFF kartlägger vi elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor. Kartläggningen används sedan för att anpassa den kommande utbildningen efter elevens behov. Efter kartläggningen kommer eleven att klassplaceras och utifrån resultatet börja följa ordinarie klass eller i förberedelseklass. Ansvaret för eleven ligger hela tiden på den skola där eleven är klassplacerad.

SPC:s kompetensteam

I SPC:s kompetensteam ingår verksamhetschef, verksamhetsledare, skolpsykologer, specialpedagoger, skolläkare, skollogopeder samt skolteam.

Kompetensteamet är ett forum för samverkan och tvärprofessionellt samarbete kring barn och elever med svårigheter. Teamet arbetar i nära samarbete med alla förskolor och skolor i kommunen.

Skolpsykologer, specialpedagoger, skollogopeder och skolteam

arbetar direkt med enskilda ärenden i kommunens förskolor och skolor.

Skolhälsovård

Skolläkaren är medicinskt ansvarig för skolhälsovården och fungerar som skolläkare för de flesta av kommunens skolor.

Verksamhetsledare på SPC är chef för kommunens skolhälsovård. Detta innebär bland annat samordning av skolsköterskornas arbete, kvalitetssäkring och kompetens-utvecklingsinsatser.

Särskilda undervisningsgrupper

Elever från kommunens samtliga grundskolor – i behov av alternativ skolmiljö utifrån sammansatta och/eller komplexa svårigheter - har möjlighet att, efter särskild utredning, få sin skolgång förlagd till någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper.

Lilla Fredriksberglänk till annan webbplats, vänder sig i huvudsak till elever i åk 1-6.
Studiegårdenlänk till annan webbplats riktar sig till elever i främst åk 7-9.

Dessa särskilda undervisningsgrupper arbetar utifrån elevens speciella och individuella behov. Arbetet sker i liten grupp och personaltätheten är stor. Eleverna har i huvudsak sin skoldag förlagd till dessa grupper. Studierna sker efter ordinarie kursplan, men mycket tid läggs också på andra aktiviteter, t ex temaarbete, studiebesök och praktik.

Som regel deltar också eleverna någon/några lektioner i verksamheten på sin ordinarie skola. Målet är att eleverna skall kunna återgå dit efter en tid i den särskilda undervisningsgruppen.

Familjecentralen

Familjecentralenlänk till annan webbplats är ett samarbete mellan primärvården, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Pedagogisk personal inom den öppna förskolan tillhör SPC och verksamhetsledare på SPC tillhör verksamhetens ledningsgrupp.