Hur vi arbetar på avdelningen Dungen

Välkomna att kika in hos oss och se hur vi arbetar tillsammans på Dungen!

Språk

Förskolan ska enligt vår läroplan, LpFö 98, introducera barnen i den skriftspråkliga världen med leken som utgångspunkt. Vårt syfte är inte att lära barnen läsa eller skriva, men forskning enligt Dahlgren med flera. Barn upptäcker skriftspråket, har kommit fram till att barn som ser läsning och skrivning som en möjlighet och förstår att man kan ha nytta av det, lyckas bättre än de barn som ser det som ett krav från vuxna eller skolan och det vill vi gärna vara med och lägga grunden till!

Vi arbetar mycket med språklig medvetenhet och att göra förskolan till en skriftspråksvänlig miljö och det kan ske genom:

 • Högläsning
 • Läshörna
 • Återberättande
 • Flanosagor
 • Språklekar
 • Lekskrivning/lekläsning
 • Rim och ramsor
 • Dramatisering
 • Samtal enskilt och i grupp
 • Sångpåsar
 • Rytmik och Musik
 • Sagopåsar/lådor
 • Mungympa
 • Iaktta och reflektera
 • Lyssna och svara
 • Utgå från barnens intressen 

Och framför allt: skratta och ha roligt!

Forskning enligt Ingvar Lundberg/Bornholmsmodellen visar klart och tydligt att fonologisk medvetenhet - medvetenhet om språkljuden - inte bokstävernas namn - har mycket god inverkan på den framtida läsinlärningen. Att lära sig att symboler har en kommunikativ funktion är en viktig del i språkutvecklingen

Läroplanen Lpfö98

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.

Matematik

För barn är inte matematiken krånglig och abstrakt, utan ett naturligt tänkande precis som alla annan kommunikation.

Matematiken väver vi in i den fria leken med, pedagogisk styrning och medvetenhet och i samspelet med andra utvecklas tänkandet. Vi använder begrepp och strategier för problemlösning, sorterar, tittar på former, uppskattar, räknar, jämför, pusslar, bygger, väger, mäter olika storlekar, olikheter och det gör vi i varierande miljöer, alltså både ute och inne.

Vi utmanar barnens matematiska tänkande och synliggör matematiken i vardagen.

Läroplanen Lpfö 98

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
  och förändring,
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Rörelse/gympa

Vi använder oss av en enkel form av gympa som vi kallar Hundra hundar-gympa.

Vi börjar med att spela på en trumma och sjunga: Nu ska vi spela på trumman. Alla barn som vill får spela när vi sjunger deras namn.

Efter det fortsätter vi med en gå-visa då vi går runt i ringen och fortsätter med en hopp-sång och elefantbalett

Populärast av alla är Hundra hundar sången, då man får krypa runt som en hund, nosa, vifta på svansen och låtsaskissa. Ni kan gissa varför vi brukar få göra om den ett par gånger!

Vi är storkar som står på ett ben och till sist svimmar, fingrarna får lite fingerspring och som avslutning vilar vi till lugn musik och tittar på en laserprick som dansar i taket.

Läroplanen Lpfö 98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Musik och rytmik

Varje vecka har vi planerade sångsamlingar, men även spontana sådana när barnen själva visar intresse och det gör de ofta.

Musiken använder vi som ett didaktiskt redskap och är en viktig förutsättning för att barnen ska lära sig nya ord, tal och annat som ligger till grund för språkutvecklingen och det matematiska tänkandet.

Sången utvecklar rösten och att detta i sin tur utvecklar språket.

Läroplanen Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom rörelse, sång, musik och dans

Skapande aktiviteter

Läroplanen Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Förskolan ska sträva efter att främja barns utveckling genom att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer, detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.

Naturvetenskap/teknik

Vi har haft minusgrader några dagar och då blev flera av barnen nyfikna på frosten i gräset.

Var det snö? Varför fanns det ingen frost i solen och där var det bara vatten?

Frågorna var många och vi studerade noga både grässtråna och vart det fanns frost och inte på gården.

Läroplanen Lpfö 98

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå från barnens intressen, behov och åsikter
 
Förskolan ska sträva efter att barnen känner respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Barnen ska tillägna sig ett varsamt sätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp

Lek

Visst minns du själv lekar som liten, när de var så magiska och roliga att tid och rum försvann?

Leken är viktig för barnets utveckling och lärande. Genom leken som arbetsredskap, bearbetar barnet sin omvärld, förbereder sig för vuxenlivet och utvecklar alla sina förmågor.

Leken är så viktig för barn att den till och med finns med i FN:s barnkonvention.

Har du bara lekt idag? Det innebär så mycket mera, bland annat:

 • Inlevelse                      
 • Flexibilitet
 • Planering
 • Sinnesförnimmelse
 • Glädje och besvikelse
 • Kroppsuppfattning
 • Jämlikhet
 • Vänskap
 • Begreppsbildning
 • Koncentration
 • Abstrakt tänkande
 • Rumsuppfattning
 • Könsroller
 • Kommunikation
 • Språk
 • Hänsyn
 • Fin- och grovmotorik
 • Självbehärskning
 • Regler och normer
 • Fantasi
 • Iaktta
 • Konfliktlösning
 • Trygghet
 • Identitet
 • Frigörelse
 • Problemlösning
 • Kreativitet
 • Uppmärksamhet
 • Självständighet
 • Logik

Förskolans läroplan Lpfö98

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.