Arbetsplatsbesök i år 8 och 9


VISA
står för Vägledning Inför Studier och Arbetsliv. Vägledning ges av många olika aktörer: lärare, mentorer, rektorer, föräldrar och så givetvis våra studie- och yrkesvägledare. VISA sträcker sig från förskolan genom hela skolgången och vidare för vuxenstuderande.
 
En kort bakgrund till den förändrade praon: Prao har fungerat utmärkt hos en del företag och offentliga enheter i kommunen men hos majoriteten har de en till två veckor långa besöken blivit omoderna och svårhanterliga. Arbetsmiljölagar och allt mer utbildningskrävande arbetsuppgifter har medfört att arbetsplatser har blivit tvungna att skapa arbetsuppgifter som normalt inte utförs för de "praoande" eleverna. I de allt mer slimmade organisationerna finns inga resurser, varken personella eller ekonomiska, till det. Företag har beskrivit situationen som: "förändras inte praon från den nuvarande formen så slutar vi att ta emot".
En annan bidragande orsak till förändringen av praon är den kostnad som felval/omval medför. En bättre vägledning som går som en röd tråd från förskolan till vuxen ålder påverkar förhoppningsvis till att individen i större utsträckning gör rätt val gällande språk, program, yrken etc.
Vi måste också prioritera gymnasieskolans arbetsplatsförlagda undervisning som dessutom i framtiden kommer att utökas.
 
De arbetsplatsbesök som eleverna gör i år åtta och nio berör VISA i allra högsta grad och där kommer såväl den offentliga sektorns som näringslivets vägledning in i bilden.
 
Under en till tre dagar besöker eleverna enskilt eller gruppvis (1-5 stycken) minst en offentlig arbetsplats i åttan och minst en plats i näringslivet i nian.
Arbetsplatsalternativ och kontaktpersoner finns i en databas där elever och lärare kan läsa sig till vilken verksamhet och vilka yrken som finns på respektive arbetsplats. Där anges även storlek på grupp och under hur lång tid respektive arbetsplats tar emot.
Möjligheten att själv ta kontakt med en arbetsplats finns om berörd arbetsplats inte finns i databanken, men besöksformen skall ligga inom föreskrivna ramar.
 
Besöken på arbetsplatserna förbereds i skolan genom att eleverna med hjälp från mentorer/lärare arbetar fram en lämplig frågeställning för den arbetsplats man skall besöka, varefter frågeställningarna skickas via e-post ut till respektive arbetsplats. Besöken bokas av lärare eller en av läraren utsedd grupprepresentant.
 
Efter genomförda besök sammanställs erfarenheterna och redovisas på lämpligt sätt för klasskamraterna. Redovisningarna är tänkta att ge en bredare yrkesorientering och underlätta framtida gymnasie- och yrkesval.
 
För att säkerställa kvaliteten på besöken sammanställer Vägledningscenters koordinator halvårsvis utvärderingar gjorda av elever, lärare och arbetsplatser. Informationsträffar med elever och lärare kommer att hållas vid terminsstart.