Inkomstuppgift

Inkomstuppgift registreras via webbenlänk till annan webbplats vid samtliga barnomsorgsformer:

  • innan barnet börjar i barnomsorgen
  • när familjen ändrar inkomst
  • när familjeförhållanden ändras
  • efter begäran från Barn- och utbildningsförvaltningen

Den som erhållit en plats inom förskola/fritidshem är skyldig att lämna inkomstuppgift.

Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren, Försäkringskassan och Skatteverket.

Avgiftsgrundad inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
• Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
• Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
• Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
• Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
• Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
• Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
• Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
• Skattepliktig livränta
• Inkomst beskattad i utlandet
• Övriga inkomster

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar ska jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och

1. har eller haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

Med makar ska också jämställas par som lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress.

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg skall båda vara platsinnehavare.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.

    

Ändrad inkomst

Det är förälders ansvar att anmäla ändrad inkomst och ändrade familjeförhållanden så snart de blivit kända. Om sådan anmälan inte har gjorts och för låga barnomsorgsavgifter har betalats, har kommunen rätt att retroaktivt efterdebitera obetalda avgifter.