Projektbeskrivning Kenyaprojektet


Sedan 2004 har några skolor i Falköpings kommun ett samarbete med Zimlat Primary School, Mombasa, Kenya. Skolorna i Falköping är: Centralskolan, Floby Skola och Kyrkerörskolan. Samarbetet har flera delar såsom löpande kontakter där vi lär oss om och av varandra, stöd till elever som får möjlighet att gå vidare till Secondary School och var tredje år en resa med elever från våra skolor. Denna resa finansieras av stipendier från bl a Internationella programkontoret och lokala sponsorer. I samband med denna resa brukar vi utföra dagsverken och skänka gåvor som de på skolan och i byn är i behov av. Zimlat är en mycket fattig by där många inte har möjlighet att gå i skola och/eller äta sig mätta. Det är stor brist på skolmaterial och sjukdomar som malaria är ett stort bekymmer. Detta projekt ger elever och lärare en unik möjlighet att "inifrån" bekanta sig med en för dem främmande kultur i tredje världen. Vi vet att direktkontakt mellan elever ger ett mervärde som inga läroböcker kan ersätta.

 
Första besöket skedde under 10 dagar i oktober 2004 då Björn Almersved och Torbjörn Midnäs reste till Zimlat utanför Mombasa för att etablera en kontakt att bygga vidare på. Mottagandet var fantastiskt och besöket mycket framgångsrikt.
I oktober 2005 genomfördes en ny resa till Zimlat för att sätta fördjupningsarbetet i verket på allvar. Det var då en grupp på 8 elever och 6 lärare.
Under åren har projektet växt och 2009 genomfördes en resa med elever och lärare från tre skolor. Gruppen bestod även då av 8 elever och 6 lärare. 
2012 gjordes en resa i något större skala. 25 resenärer totalt varav 17 elever och 8 lärare deltog.
Nästa resa som vi arbetar just nu med kommer att gå av stapeln höstlovet 2015. 18 elever och 8 vuxna kommer att åka med.

 
Kenya har en spännande mix av folkgrupper som under olika perioder vandrat in i landet. Många fynd från mänsklighetens vagga har hittats i Kenya. Kustområdet är starkt influerat av Swahilikulturen. Handeln sträcker sig långt bak i tiden då man främst handlade med Indien och arabstaterna. Som gammal brittisk kolonialstat är engelska språket gångbart överallt och också skolspråk från fjärde klass. Politiskt har landet en folkvald president som lovat att bekämpa korruptionen och förbättra skolan. Kenya är dessutom det land som förväntas leda utvecklingen i Östafrika och har under de senaste decennierna stått för stabilitet i denna oroliga del av världen. Oroligheterna kring presidentvalet i december 2007 har dock visat hur skör situationen är för människorna där. Naturen är mångskiftande med en oerhört fascinerande flora och fauna.
I den värld våra elever växer upp är det oerhört angeläget att de får kunskap om och förståelse för andra kulturer. I läroplanen står det bl a att; "Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfaldet inom landet." (Skolans uppdrag Lgr 11).


Här nedan följer en lista med exempel på vad som resan rent konkret kan innebära.

 

 • våra elever (från skolår 8) har socialt umgänge med kenyanska elever i motsvarande åldersgrupp (skolår 7 och 8)
 • våra elever deltar i Zimlat Primary School´s reguljära undervisning
 • våra elever får möjlighet att agera "lärare" med de små barnen. T ex i form av sagoberättande
 • vi lärare har ämnesrelaterade work-shops med våra kenyanska kollegor
 • vi lärare får möjlighet att undervisa i Zimlat Primary School  
 • vi besöker någon/några gymnasiestudenter som vårt projekt sponsrar genom inkomster från dagsverken som våra elever gör varje vår
 • några av våra elever genomför mindre projekt som uppdrag hemifrån. T ex har elever haft i uppdrag från Falköpings mejeri att undersöka kenyanska förhållanden gällande "från ko till bord". För detta ändamål gjordes ett studiebesök på en bondgård i utkanten av Zimlat
 • våra elever bidrar med dagsverken såsom målningsarbete och/eller enklare reparationer.
 • Våra elever/lärare får en kulturhistorisk rundtur i Mombasa
 • Våra elever/lärare får möjlighet att åka på en tvådagars safari i nationalparken Tsavo

Förutom det pedagogiska och kulturella utbytet genomför vi också arbete och skänker gåvor som gagnar skolans inre och yttre miljö. Detta möjliggörs genom intäkter via lotterier, discon, loppmarknad m m. Arbetet på skolan utförs av oss och våra kenyanska vänner (lärare och elever) tillsammans i samarbete med lokala hantverkare i Zimlat. Här följer en lista med exempel på vad som tidigare gjorts:

 • Införskaffande av material till och iordningsställande av samlingsplats på skolgården kantad med korallsten och gångar med makadam som fyllnad.
 • Målning av ny skolbyggnad in- och utvändigt.
 • Inoljning av fönsterkarmar in- och utvändigt.
 • Plantering av 45 frukt- och medicinalträd.
 • Lagning av vattenförsörjning till toaletter samt utkast och dränering av toaletternas hygienvatten
 • Införskaffning av bevattningssystem för skolgårdens träd och växtplanteringar  
 • Införskaffande av nya symaskiner samt tyg till skoluniformer för barn som inte har råd.
 • Införskaffande av soptunnor som placerats på skolgården
 • Införskaffande av transportkärra för sophantering och hämtning av mat m m
 • Införskaffande av inglasad informationstavla
 • Införskaffande av väggtavla (3 X 5 m) med fotokollage av Sveriges natur från norr till söder och vid olika årstider som placerats i lärarrum
 • Gåva; skolböcker och skrivmaterial
 • Gåva; klassuppsättningar av Pippi- och Pettsonböcker på engelska
 • Gåva; 6 500 pennor
 • Gåva; 100 solcellsräknare
 • Gåva; 80 pennvässare
 • Gåva; 40 fotbollar
 • Gåva; 2 matchställ fotbollsdräkter
 • Gåva; 20 hopprep

 
Våra långsiktiga mål är:
 

 • Att regelbundet, vart 3:e år, kunna återvända till Kenya med en ny grupp elever och lärare
 • Att projektet ska vara långsiktigt
 • Att Kenyaprojektet blir en naturlig del i våra respektive skolors vardagliga arbete
 • Att projektet skall vara ett givande samarbete mellan våra skolor där utbyte av idéer, material och erfarenheter är en naturlig del i undervisningen
 • Att genom insamlingar och aktiviteter ge elever från Zimlat Primary School ekonomiska möjligheter att genomföra studier vid Secondary School
 • Att hjälpa skolan i Zimlat med skolmaterial i den omfattning vi kan
 • Att våra elever och kollegor, tillsammans med oss, blir Zimlats ambassadörer i Falköping med omnejd
 • Att våra Falköpingsskolor löpande varje år har en Kenyadag där insamling och aktiviteter kommer att ske till förmån för barnen i Zimlat och där deras verklighet och framtidsmöjligheter får stå i centrum

 
Sammanfattningsvis — vad har vi för nytta av denna kontakt?
 

 • Våra elever får från första parkett en inblick i hur förhållandena är i ett fattigt land i tredje världen.
 • Våra elever tränar och utvecklar sin förmåga att kommunicera på engelska.
 • Vi skapar en djupgående empatisk förståelse för att det finns människor i vår omvärld som har det mycket sämre än vi.
 • Projektet skapar hos våra elever en medvetenhet och en vilja att göra en insats. Det skapar också en förståelse för att det som de tycker är självklarheter (rent vatten, mat, kläder, skola etc.) inte är det överallt.
 • Våra elever blir medvetna om behovet av att inte slösa med våra resurser.
 • Våra elever får känna glädje och stolthet över att det de gör (utan några mellanhänder) faktiskt kan göra skillnad för många människor.
 • Det ger "ringar på vattnet effekter" för våra egna elever med utländsk härkomst. En del av dem kommer från områden som till viss del liknar de förhållanden som råder i Kenya.

 
Den bästa lärobok som finns är den osminkade verkligheten!