Kvalitetsarbete

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer i syfte att förbättra verksamheternas innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

  • Uppföljning
  • Utvärdering
  • Åtgärder och den fortsatta utveckling

Uppföljning innebär att kontinuerligt följa upp och samla bevis/ information som skall vara saklig och värderingsfri. Utvärderingen innebär en djupare granskning av uppföljningsmaterialet och innefattar en analys och värdering av resultatet. Först när du ser orsakerna till resultaten kan du sätta in rätt åtgärder och fortsätta utvecklingen.

Det är viktigt att vi hela tiden arbetar med uppföljning, utvärdering och redovisning av måluppfyllelse för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut för framtiden. För att säkerställa bedömningen arbetar förvaltningens verksamheter på olika sätt för att fånga in uppfattningar av måluppfyllelsen från olika perspektiv genom tex. intervjuer, fokusgrupper och enkäter. Sedan 2009 arbetar Falköpings kommun även med lean-kartläggningar.

På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter

Resultat av Kvalitetsarbete för respektive verksamhet finner du på skolans/förskolans/fritidshemmets egen webbsida, under bannern Kvalitetsarbete, på sidans högerspalt.

Varje skola, förskola och fritidshem gör from 2011 en "Skolbild" respektive "Förskolebild" som ersätter den tidigare kvalitets-redovisningen och presenteras på respektive enhets hemsida.

Den ska ses som en del i det systematiska arbetet. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam kommunbild för varje verksamhetsområde. Kommunbilden vävs in i förvaltningens års-redovisningsrapport och bildar ingen egen redovisning fr om 2011.

Klicka på bilden för pdf-fil av skissen Verksamhetsbilder
Alla förskolor, fritidshem, skolor och kommuner har skyldighet att ha ett systematiskt kvalitetsarbete och kunna redovisa vilken kvalitet och måluppfyllelse som uppnåtts. Bilden av målstyrningsprocessen hjälper till att synliggöra de olika nivåerna och kraven. Förvaltningen rapporterar nyckeltal till Skolverket och SCB. Många avlämnade resultat finns sedan att hitta på Skolverkets hemsida under rubriken SIRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan lätt olika kommuner eller skolor jämföras resultatmässigt.

Skolinspektionen har en tillsynsskyldighet vilket innebär att skolor och kommuner inspekteras och bedöms. Resultaten lämnas i rapporter som visar på vilka brister som framkommit. Vid låg bedömning riktas kritik.

Skolinspektionen genomför både:

  • Regelbunden tillsyn av samtliga verksamheter kontinuerligt
  • Riktad tillsyn för att titta på avgränsade områden och regelefterlevnad
  • Flygande tillsyn där ett stort antal verksamheter granskas samtidigt för en avgränsad del av verksamheten

Skolverket ansvarar för att ge stöd och hjälp i utvecklingsfrågor.

Barnen är framtiden

De ska ges god omvårdnad och trygghet. De skall bemötas med respekt för sina egna åsikter och erfarenheter och de ska ges goda möjligheter till delaktighet och utveckling.

Barns bästa måste sättas i främsta rummet och vuxna ska skapa förutsättningarna för att ge dem en god självbild och ett gott liv.

(Citat från Handlingsprogram för barnkonventionen, Falköpings kommun)